สมัครสมาชิกออนไลน์

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
Real Estate Sales and Marketing Association (RESAM)
โทร/Tel. 086-466-4669
E-mail : resam@resam.or.th

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (Required Documents)
รายการ
 1. ใบสมัครสมาชิก (Application Form) 1 ใบ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 inch photo) 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (Copy of ID card) 1 ใบ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration) 1 ใบ
 5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (ถ้ามี) (Certificate of Personal Name Change Registration)
 6. นามบัตรที่มีตราโลโก้บริษัทฯ. 1 ใบ (ถ้ามี)  (Business cards with the company logo)
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ 1 ชุด (ครบชุด)  (Certificate of incorporation)
 8. ชื่อ WEB SITE ของท่านที่ต้องการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ www.resam.or.th
หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมด โดยสแกนและส่งมาทางอีเมลล์สมาคมฯ resam@resam.or.th

ค่าลงทะเบียนเช้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม (Registration Fee and Membership Fee)
 1. ประเภทสามัญนิติบุคคล (Ordinary Member)
  • ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
  • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee) 2,000  บาท  / ปี (Baht per Year)
  • รวมเป็นเงิน (Total) 2,500  บาท (Baht)
 2. ประเภทวิสามัญนิติบุคคล (Extraordinary Member)
  • ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 500 บาท (ชำระครั้งเดียว)
  • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee) 1,000 บาท / ปี (Baht per Year)
  • รวมเป็นเงิน (Total) 1,500 บาท (Baht)

ชำระโดย :- (กรุณาชำระเงินพร้อมกับยื่นใบสมัคร) Method of Payment

 • เงินสด/Cash (กรุณาแจ้งวันที่ชำระเงิน ที่ E-mail : resam@resam.or.th)
 • โอนเข้าบัญชี “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัตนาธิเบศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 348-2-21652-6    พร้อมส่งใบสำเนานำฝากมายังสมาคมฯ ทาง E-mail: resam@resam.or.th

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com