เข้าเยี่ยมและอวยพรสวัสดีปีใหม่

ท่านนายกสมาคมการขายและการต ลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย คุณอรุณี เทียมหงษ์ เข้าเยี่ยมอวยพรและสวัสดีปี ใหม่คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไท ย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และร่วมพูดคุยหารือถึงนโยบา ยต่างๆ เพื่อความสอดคล้องของกิจกรร มต่างๆของทั้งสองสมาคมในปีห มูทอง โดยมีคุณสรินทร์ลดา และคุณรมยกร กรรมการสมาคมฯเข้าร่วมสวัสด ีปีใหม่ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com