สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
Real Estate Sales and Marketing Association (RESAM)
โทร/Tel. 086-466-4669
E-mail : resam@resam.or.th
 
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (Required Documents)
รายการ
 1. ใบสมัครสมาชิก (1Application Form) 1 ใบ
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (1 inch photo, 2 pictures) 2 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (1Copy of ID card) 1 ใบ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (1Copy of Household Registration) 1 ใบ
 5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (ถ้ามี) (Certificate of Personal Name Change Registration)
 6. นามบัตรที่มีตราโลโก้บริษัทฯ. 1 ใบ (ถ้ามี)  (Business cards with the company logo)
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ 1 ชุด (ครบชุด)  (Certificate of incorporation)
 8. ชื่อ WEB SITE ของท่านที่ต้องการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ www.resam.or.th (The name of your WEB SITE that you want to LINK in our WEB SITE of the association www.resam.or.th)
หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมด โดยสแกนและส่งมาทางอีเมลล์สมาคมฯ resam@resam.or.th
Note: Please submit all documents by scanning and sending via email to the association resam@resam.or.th
 
ค่าลงทะเบียนเช้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม (Registration Fee and Membership Fee)
 
   1.ประเภท VIP นิติบุคคล (VIP Member)
 •   ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 500 บาท (500 Bath) ชำระครั้งเดียว (One-time Payment)
 •   ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee) 39,000  บาท  / ปี (39,000 Baht per Year)
 •   รวมเป็นเงิน (Total) 39,500  บาท (Baht)
   2.ประเภทสามัญนิติบุคคล (Ordinary Member)
 • ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 500 บาท (500 Bath) ชำระครั้งเดียว (One-time Payment)
 • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee) 2,000  บาท  / ปี (2,000 Baht per Year)
 • รวมเป็นเงิน (Total) 2,500  บาท (Baht)
   3.ประเภทวิสามัญ บุคคลธรรมดา (Extraordinary Member)
 • ค่าลงทะเบียน (Registration Fee) 500 บาท (500 Bath) (ชำระครั้งเดียว) (One-time Payment)
 • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (Annual Fee) 1,000 บาท / ปี (1,000 Baht per Year)
 • รวมเป็นเงิน (Total) 1,500 บาท (Baht)

ชำระโดย :- (กรุณาชำระเงินพร้อมกับยื่นใบสมัคร) Method of Payment

 • เงินสด/Cash (กรุณาแจ้งวันที่ชำระเงิน ที่ E-mail : resam@resam.or.th)
 • Cash (Please inform the payment date at email: resam@resam.or.th)
 • โอนเข้าบัญชี “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัตนาธิเบศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 348-2-21652-6    พร้อมส่งใบสำเนานำฝากมายังสมาคมฯ ทาง E-mail: resam@resam.or.th
  Transfer to the account “Association of Real Estate Sales and Marketing”, Siam Commercial Bank, Rattanathibet branch Savings Account No. 348-2-21652-6. Send a copy of the certificate to the association via E-mail: resam@resam.or.th

 

Supported file types and file is not more than MB
Powered by MakeWebEasy.com