Resam Partner

 

 

Vinaora Nivo Slider
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดคล้อง  และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัย เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแผ่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสาร การค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิต หรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตราฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 11. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. จัดทำข้อมูลด้านการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการตลาด
 14. จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาด ในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
 15. ประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 16. สร้างระบบ การจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่…

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุณี เทียมหงษ์ (

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีวาระแต่งตั้ง คุณอรุ...

06-06-2561 Hits:777 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

Certified International Property Special…

Certified International Property Specialist (CIPS)

เปิดขุมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลก             ด้วยหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน แห่งเดียวในไทยที่จะทำให...

21-03-2560 Hits:2314 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

งาน 2016 2016 ARENA Convention and Expo

งาน 2016 2016 ARENA Convention and Expo

27-06-2559 Hits:2832 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559”

“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559”

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559”  ขึ...

29-04-2559 Hits:2627 ข่าวประชาสัมพันธ์ RESAM - avatar RESAM

Read more