RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

งานสัมมนาครั้งใหญ่“จับทิศทาง ปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ” ประสบความสำเร็จอีกครั้งกับงานสัมมนาครั้งใหญ่“จับทิศทาง ปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ”เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่  24 – 25  พฤศจิกายน  2548  เวลา  8.30 – 17.00 น. ได้มีการจัดฝึกอบรม  หลักสูตร “การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006”  ณ ห้องรัชดาภิเษก2  ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

เรื่อง "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ # 2"วันพุธที่ 18 เมษายน 2250ณ ห้องประชุมฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคาร 1
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ณ ห้องออคิด 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.30 - 12.00 น.

นโยบายของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ด้านวิชาการ

1.    จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
2.    จัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลที่สนใจ
3.    ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการบรรยายพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์
4.    เป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ข้อกฎหมายใหม่ ๆ แก่สมาชิกผู้ประกอบการของสมาคมฯ
5.    ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ
6.    จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

 

ด้านการบริหาร

 1. ทำงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำปี  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับด้านการเงิน
 2. ทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี   ให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 4. จัดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคมฯ ประมาณไตรมาสละ 1 ครั้ง
 5. จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

 

ด้านการประชาสัมพันธ์

 1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. จัดทำ WEB SITE ของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  และสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้รวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต
 3. จัดทำวารสาร  NEWSLETTER เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความ ข้อมูลเชิงวิชาการ ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยจะจัดทำทุกไตรมาส
 4. ประชาสัมพันธ์งานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานเอกชน   เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการขายสำหรับสมาชิกผูประกอบการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป
 5. จัดทำเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนต่าง ๆ กับสมาคมฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และจัดหาสื่อการตลาดใหม่ ๆ มาให้แก่มวลสมาชิก

 

ด้านกิจกรรมพิเศษและตลาด

 1. ร่วมมือกับสมาคมฯ อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเสวนา หรือกิจกรรมที่เป็นประชุมแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 2. จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นด้านกีฬา และอื่น ๆ
 4. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ
 5. จัดทำแผนหารายได้  ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ  เช่น การจัดงานมหกรรมบ้าน ร่วมกับหน่วยงานเอกชน  
 6. จัดหารายได้  โดยการจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ
 7. จัดหารายได้  จากการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมฯ
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

 
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดคล้อง  และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัย เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแผ่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสาร การค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิต หรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตราฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 11. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. จัดทำข้อมูลด้านการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการตลาด
 14. จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาด ในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
 15. ประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 16. สร้างระบบ การจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณภัทรนิษฐ์  กลิ้งที (ก้อย)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

คุณณัฐวรรณ  แก้วเจริญ (ณัฐ)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 คุณฐานิดา  อุบลศิริ (เบญ)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/บัญชีการเงิน

 

 คุณไพรินทร์  ฉิมพัด (ยุ้ย)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/ประชาสัมพันธ์


 คุณอนันต์ศักดิ์  หวังรักกลาง (โอ)

 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/ประชาสัมพันธ์

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น

กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 

คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์

กรรมการที่ปรึกษา (อดีตนายกสมาคมฯ ปี 50-51)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด

   

คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

นายกสมาคมฯ  ปี 52-53
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
   

คุณปรีชา  ศุภปีติพร

เลขาธิการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิว เรียลตี้ จำกัด
 

คุณศิริพรรณ  เจนวาณิชย์

อุปนายกฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
   

คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์

อุปนายกฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
   

 คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
   

คุณอรุณี  เทียมหงษ์

อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ นิตยสารอาคารที่ดิน บริษัท สื่อวัฎสาร จำกัด
   

คุณกิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ

กรรมการฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด
   

คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์

กรรมการฝ่ายบริหารและวิชาการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะแวลูเอชั่น & คอนซัลแทนท์ส จำกัด
   

 คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา

กรรมการฝ่ายบริหารและวิชาการ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ & แฟคโทรี่ จำกัด

   

 คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข

กรรมการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัสโต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
   

คุณวิไล  คำทา

กรรมการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไล พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด
 

 คุณนุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ

กรรมการฝ่ายการตลาด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด

 

 คุณอนันตชัย  คุณานันทกุล

กรรมการฝ่ายการตลาด
ประธานกรรมการ บริษัท  สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
 

   

คุณชัชวาลย์  ปรีดาวิภาต

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน

   

คุณวราพงษ์  อำนวยทรัพย์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการบริหาร บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชั่น จำกัด
   คุณวุฒิชัย  เผอิญโชค

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

   

 คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด

   

คุณจุฑาธิป  พรหมมงคลกุล

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัท สยามธุรกิจมีเดีย จำกัด

   

คุณบัวทิพย์  พรหมศร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 

 คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.ที. สมาร์ท พร็อเพอร์ตี้ จำกัด

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 


สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์


คุณขรรค์  ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์

กรรมการ บริษัท ลลิล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 • อนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รศ.มานพ  พงศทัต

อาจารย์ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเป็นที่รู้จักและนับถือในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยจนได้ฉายาว่า
“เสาหลักอสังหาริมทรัพย์” 

 

 ดร.ปริญ  ลักษิตานนท์

คณะบดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ดร.พรชัย  มงคลวนิช


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

 • ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสมาชิกของ FIABCI ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก    
 • ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส,
 • ผู้แทนประจำประเทศไทยของ IAAO   และกรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 

ดร.ปกรณ์  ศังขวณิช


ประธานกรรมการ ในเครือโครงการบ้านคุณาลัย

 

คุณพรเทพ  ศรีนฤหล้า


ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเกต จำกัด
 

คุณธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล


กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 

คุณพัลลภ  กฤตยานวัช


ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณสัมมา  คีตสิน


ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์


อดีตกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 

คุณนิตยา  พิเชษฐวณิชย์โชค


ประธานกรรมการ
NP International Real Estate &  Investment Group
 

 คุณบริสุทธิ์  กาสินพิลา


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  โฮมบายเออร์ไกด์  จำกัด
 

คุณปัญญา  สุขสมอรรถ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  สื่อวัฏสาร  จำกัด
 

คุณสัญญา  อรุณนภา


บรรณาธิการข่าวอสังหาริมทรัพย์
บริษัท  สยามธุรกิจมีเดีย  จำกัด
 

คุณยุวา  ฮั่นเจริญ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  มีดี อัพเกรด  จำกัด
 

คุณกวี  อุรัสยะนันท์


กรรมการบริหาร
บริษัท  สรรพสาร  จำกัด
 

คุณวิทยา  วิทยอำนวยคุณ


บรรณาธิการบริหาร
บริษัท  เส้นทางเศรษฐกิจ  จำกัด
 

คุณวีระพล  รักธรรม


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค  จำกัด

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2017 Hits:641 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2016 Hits:1998 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2016 Hits:3050 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2013 Hits:6296 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2011 Hits:8809 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2009 Hits:9229 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2009 Hits:14019 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more