RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

คุณขรรค์  ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์

กรรมการ บริษัท ลลิล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
  • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
  • อนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินแห่งชาติ
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รศ.มานพ  พงศทัต

อาจารย์ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเป็นที่รู้จักและนับถือในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยจนได้ฉายาว่า
“เสาหลักอสังหาริมทรัพย์” 

 

 ดร.ปริญ  ลักษิตานนท์

คณะบดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ดร.พรชัย  มงคลวนิช


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

  • ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสมาชิกของ FIABCI ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก    
  • ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส,
  • ผู้แทนประจำประเทศไทยของ IAAO   และกรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 

ดร.ปกรณ์  ศังขวณิช


ประธานกรรมการ ในเครือโครงการบ้านคุณาลัย

 

คุณพรเทพ  ศรีนฤหล้า


ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเกต จำกัด
 

คุณธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล


กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 

คุณพัลลภ  กฤตยานวัช


ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณสัมมา  คีตสิน


ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์


อดีตกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 

คุณนิตยา  พิเชษฐวณิชย์โชค


ประธานกรรมการ
NP International Real Estate &  Investment Group
 

 คุณบริสุทธิ์  กาสินพิลา


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  โฮมบายเออร์ไกด์  จำกัด
 

คุณปัญญา  สุขสมอรรถ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  สื่อวัฏสาร  จำกัด
 

คุณสัญญา  อรุณนภา


บรรณาธิการข่าวอสังหาริมทรัพย์
บริษัท  สยามธุรกิจมีเดีย  จำกัด
 

คุณยุวา  ฮั่นเจริญ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  มีดี อัพเกรด  จำกัด
 

คุณกวี  อุรัสยะนันท์


กรรมการบริหาร
บริษัท  สรรพสาร  จำกัด
 

คุณวิทยา  วิทยอำนวยคุณ


บรรณาธิการบริหาร
บริษัท  เส้นทางเศรษฐกิจ  จำกัด
 

คุณวีระพล  รักธรรม


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค  จำกัด
ประวัติสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อสมาคม :      การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อนายกก่อตั้ง :      ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
ที่อยู่ :      155/5 หมู่.10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบล.บางรักพัฒนา อำเภอ.บางบัวทอง
จังหวัด.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ :     0-2925-4571-2
โทรสาร :     0-2925-4573
มือถือ :     08-1721-4871-2
เว็บไซด์ :   http://www.resam.or.th/
อีเมลล์ :    mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1.     ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.     ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.     จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4.     ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี

    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
    คุณชนินทร์ เกิดวิธี     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิชาแมเนจเมนท์ จำกัด
    คุณศิริพรรณ เจนวานิชย์     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีร-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    ร่วมกันก่อตั้งสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นมา ให้เป็นที่รู้จักในแวดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

    กิจกรรมหลักของสมาคม

    1. จัดทำ WebSite เพื่อให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
    2. จัดทำฝึกอบรมนักขายและการตลาด ให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
    3. จัดทำวารสาร NewsLetter เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ
    4. จัดสัมมนาใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก
    5. จัดกิจกรรมการกุศล บำเพ็ญประโยชน์
    6. ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
    7. ร่วมกับหน่วยราชการเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการ
    8. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี / จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
    9. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ

    ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

    1. สัมมนาใหญ่ "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 21 กันยายน 2548
    2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006" เมื่อ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548
    3. ฝึกอบรมหลักสูตร "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ" เมื่อ 27 - 28 มกราคม 2549
    4. Drnner Talk เรื่อง "ชัยภูมิกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 25 เมษายน 2549
    5. สัมมนาใหญ่ "ฮวงจุ้ย จับทิศการตลาดปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ" เมื่อ 21 มิถุนายน 2549

     กิจกรรมทางสังคมร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอก ของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2548 - 2549


    7-8 พฤษภาคม 2548     เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
    6 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    ณ ห้อง 301 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    19 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่น 2
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
    10 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
    18 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาในงานเวที สศค. เรื่องบ้านมือสอง
    จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ณ ห้องประชุม ป๋วย อี๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามแผนงาน ประจำปี 2548
    เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จำกัด
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.15-11.30 น.
    2 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง
    จัดโดย สภาที่อยู่อาศัยไทย
    ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    5 กันยายน 2548     เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว "โค้งสุดท้ายก่อนงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย"
    จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
    13 กันยายน 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    16 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการส่งเสริมธุรกิจบ้านมือสองอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เวลา 10.00 น.
    24 กันยายน 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านจัดสรร สี่มุมเมือง ครั้งที่ 17"
    จัดโดย บจก.สื่อวัฏสาร
    ณ บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น.
    24 กันยายน 2548     เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วิกฤติสร้างโอกาสได้จริงหรือ ?" ในมุมมองมืออาชีพ
    ด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย Three Force Communications Co., Ltd.
    ณ ห้องสุโขทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 10.45 - 12.30 น.
    30 กันยายน 2548     เข้าร่วมอภิปราย หลักสูตร "การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 6"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น รูม 2 สุขุมวิท 11 เวลา 14.45 - 16.45 น.
    13 ตุลาคม 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    15 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมงาน "นโยบายส่งเสริมปลูกบ้านประหยัดพลังงาน"
    จัดโดย บจก.ซีเอสเอส อลิอันซ์
    ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    19 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อสังหาฯ เปิดตัว 9 เดือนแรก ปี 48 : ดัชนีนโยบาย
    และแผนปี 49" จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30 - 17.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13
    จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
    ณ บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 14.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผน
    การ ใช้ที่ดินทางการพาณิชย์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม
    31 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านพร้อมอยู่ ครั้งที่4"
    จัดโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง และบจก.โฮมบายเออร์ไกด์
    ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
    9 พฤศจิกายน 2548     เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    21 พฤศิจกายน 2548     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
    ระหว่างไทยและสิงคโปร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ เวลา 08.45 - 18.30 น.
    15 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จะรอด จะรวยได้อย่างไรภายใต้ FTA"
    จัดโดย หอการค้าไทย
    ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท
    16 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน"
    จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
    22 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมงาน "พิธีมอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2548"
    จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ณ โรงแรม LANDMARK ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
    22 ธันวาคม 2548     เป็นวิทยากร งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 "เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ปทท. ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 12.40 น.
    6 มกราคม 2549     เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2549 "RED NIGHT PARTY"
    จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
    ณ ห้องพระราม 9 บอลรูมบี โรงแรมแม็กซ์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
    19 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ชั้น G บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เวลา 11.20 - 12.00 น.
    27 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน News Home Builder # 1
    จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
    ณ ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เวลา 10.30 น.
    2 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมอภิปรายหลักสูตร การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7
    หัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายมืออาชีพ"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
    3 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เวลา 11.30 - 12.00 น.
    6 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการด้านผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
    จัดโดย สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. เวลา 14.00 น.
    10 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
    หัวข้อ "บัณฑิตบริหารธุรกิจ 2006"
    จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม
    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 11.30 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 10.30 - 12.00 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากร หัวข้อ "กลยุทธ์การขายในปัจจุบันของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย" และ "การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ"
    จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน
    ณ โรงแรมแลนด์ มาร์ค ชั้น 7 เวลา 09.00 -12.00 น.
    1 มีนาคม 2549     เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมบ้านน่าอยู่"
    จัดโดย บจก.วี คอนเน็ค ดีไซน์ แลนด์ พริ้นติ้ง
    ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เวลา 16.30 น.
    7 - 8 มีนาคม 2549     เข้าร่วมประชุม Regional Business Forum on e-Finance
    จัด โดยศูนย์ข้อมูลนักลงทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
    ณ ห้องเรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
    23 มีนาคม 2549     เป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 42 "นวัตกรรมอสังหาฯ ปี 49 : วิสัยทัศน์ นักพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
    ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องรัตนโกสินทร์) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
    รายการ Property Talk ช่อง 11

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548เวลา 08.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : งานฝึกอบรม "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"                    
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอภิชาต อาชาเดช (อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มานพ พงษ์ทัต

    รายการหมายเหตุประเทศไทย ช่อง 11

              วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16.00 - 16.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 49
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมฯ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

    

บทความจาก รศ.มานพ พงศทัต

วันจันทร์, 19 มกราคม 2552 08:41 Published in บทความ
    ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการสร้างบ้านเป็นธุรกิจพื้นฐานทุกประเทศ ทั้งเสรีทุนนิยม และประเทศสังคมนิยม เพราะธุรกิจนี้เป็นทั้งธุรกิจปัจจัย 4 และเป็นทั้งธุรกิจพื้นฐานเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างดี

    ประเทศสิงคโปร์ได้ใช้ธุรกิจการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เป็นเครื่องจักรที่จะกระตุ้นการสร้างส่วนเศรษฐกิจ สร้างเมืองของสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 1977-1978 ที่เริ่มมีอิสรภาพ ฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองการค้าที่อังกฤษจะเข้ามา ประเทศจีนก็ใช้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นการสร้างการเจริญด้านเศรษฐกิจของ เกาะฮ่องกงในศตวรรษที่ผ่านมา

โดย…นายพัลลภ กฤตยานวัช
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์


    นักจัดสรรที่ประสบความสำเร็จ มักถือคติไทยอย่างมั่นคงว่า “ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน” นั่นคือ การสร้างบ้านจะต้องมุ่งสนองตอบความต้องการและความพอใจของผู้ซื้อเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน ขนาด ที่ตั้ง และราคา ซึ่งหมายถึงว่าการดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยต้องเริ่มต้นนำทางด้วยการตลาดและ ปิดท้ายด้วยการตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตลาดย่อมต้องเกี่ยวพันอยู่กับทุกกระบวนการในการผลิต จนกระทั่งผลผลิตนั้นถึงมือลูกค้า


คุณไพโรจน์ สุขจั่น
นายกสมาคม การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 

งาน RESAM NIGHT PARTY 2009

วันจันทร์, 19 มกราคม 2552 07:27 Published in ข่าวกิจกรรม

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

ได้จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้ชื่อ “RESAM NIGHT PARTY 2009”  ขึ้น  เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กันระหว่างเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ ที่ทำธุรกิจในวงการอสังหาฯ  พร้อมด้วยที่ปรึกษาของสมาคมฯ และบรรดาสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนด้านข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แก่ทางสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา

 

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา เรื่อง "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ # 2" วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์  ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1774 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3431 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4707 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7894 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9968 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10496 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15243 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more