คณะที่ปรึกษาสมาคม  ปี 2555-2556

Read more...

ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำภาควิชาเคหะการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และเป็นที่รู้จักและนับถือในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยจนได้ฉายาว่า “เสาหลักอสังหาริมทรัพย์”
  คุณวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 คุณพัลลภ  กฤตยานวัช
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 คุณสัมมา  คีตสิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์
ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 •     กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 •     กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 •     อนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินแห่งชาติ
 •     ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  คุณสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 ดร.ปริญ  ลักษิตามาศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสยาม

  ดร.พรชัย  มงคลวนิช
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  
ดร.โสภณ  พรโชคชัย
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสมาชิกของ FIABCI ซึ่ง
เป็นสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
•    ผู้แทนประจำประเทศไทยของ IAAO   และกรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งอาเซียน
  ดร.โชติรัส ชวนิชย์
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

  คุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

  คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

  คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท  อาร์ เค มีเดีย โฮลดิ้ง   จำกัด (มหาชน)
  รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
คณะพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คุณโสฬส   สาครวิศว
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  คุณเดชา เดชนที
กรรมการและปฏิคม สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คุณนิตยา  พิเชษฐวณิชย์โชค
ประธานกรรมการ
NP International Real Estate &  Investment Group
  คุณบริสุทธิ์  กาสินพิลา
กรรมการผู้จัดการ   บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์  จำกัด
  คุณกวี  อุรัสยะนันท์
กรรมการบริหาร
บริษัท  สรรพสาร  จำกัด
  คุณวีระพล รักธรรม
กรรมการผู้จัดการ                                                
บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค   จำกัด
  คุณนพดล  แสงวัฒนจินดา
กรรมการผู้จัดการ                                                
บริษัท  บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
  คุณภากร ยังแจ่ม
บรรณาธิการบริหาร                                                  
บริษัท สยามธุรกิจ มีเดีย จำกัด
  คุณบุญธรรม พิกุลศรี
ประธานบริหาร เจ้าของบรรณาธิการ
บริษัท อะโกรมีเดีย จำกัด
  คุณวุฒิชัย ศรีวุฒิชาญ
ประธานและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
  อ. ดร.เชี่ยว ชอบช่วย
- สถาปนิกออกแบบและอดีตอาจารย์ระดับ 8 ภาควิชาสถาปัตย
กรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการ "คนรักบ้าน"
ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 1 เนชั่น (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.)
 - ผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรายการ "บ้านไม่บาน กับ อ.เชี่ยว"
ทางสถานีโทรทัศน์ไททีวี 2 เนชั่น (จ-ศ.เวลา 21.00-22.00 น.)

บ้านไม่บาน
  ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
THE BOSS

Read more...

คุณขรรค์  ประจวบเหมาะ

กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์

กรรมการ บริษัท ลลิล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 • อนุกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รศ.มานพ  พงศทัต

อาจารย์ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเป็นที่รู้จักและนับถือในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยจนได้ฉายาว่า
“เสาหลักอสังหาริมทรัพย์” 

 

 ดร.ปริญ  ลักษิตานนท์

คณะบดี บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ดร.พรชัย  มงคลวนิช


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน


อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

 • ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อันเป็นองค์กรสมาชิกของ FIABCI ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก    
 • ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส,
 • ผู้แทนประจำประเทศไทยของ IAAO   และกรรมการบริหาร สภาผู้ประเมินค่า ทรัพย์สินแห่งอาเซียน
 

ดร.ปกรณ์  ศังขวณิช


ประธานกรรมการ ในเครือโครงการบ้านคุณาลัย

 

คุณพรเทพ  ศรีนฤหล้า


ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเกต จำกัด
 

คุณธวัชไชย  สุทธิกิจพิศาล


กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 

คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย


ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 

คุณพัลลภ  กฤตยานวัช


ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณสัมมา  คีตสิน


ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

คุณพงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์


อดีตกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 

คุณนิตยา  พิเชษฐวณิชย์โชค


ประธานกรรมการ
NP International Real Estate &  Investment Group
 

 คุณบริสุทธิ์  กาสินพิลา


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  โฮมบายเออร์ไกด์  จำกัด
 

คุณปัญญา  สุขสมอรรถ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  สื่อวัฏสาร  จำกัด
 

คุณสัญญา  อรุณนภา


บรรณาธิการข่าวอสังหาริมทรัพย์
บริษัท  สยามธุรกิจมีเดีย  จำกัด
 

คุณยุวา  ฮั่นเจริญ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  มีดี อัพเกรด  จำกัด
 

คุณกวี  อุรัสยะนันท์


กรรมการบริหาร
บริษัท  สรรพสาร  จำกัด
 

คุณวิทยา  วิทยอำนวยคุณ


บรรณาธิการบริหาร
บริษัท  เส้นทางเศรษฐกิจ  จำกัด
 

คุณวีระพล  รักธรรม


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท  พร็อพเพอร์ตี้ ทอล์ค  จำกัด
Read more...

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1335 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:2860 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4088 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7344 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9591 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10061 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:14842 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more