นโยบายและแผนงานสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายบริหาร (อุปนายก  :  คุณภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา)

 1. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน
 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม 2 ครั้ง/เดือน
 3. จัดประชุมสมาชิกสมาคม และประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ประมาณเดือน มีนาคม- เมษายน
 4. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนและประจำปี เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับด้านการเงินและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ฝ่ายวิชาการ (อุปนายก : คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน)

 1. จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการขายและการตลาด โดยร่วมกับ RE-CU Management โดยจัดปีละประมาณ 2-3 หลักสูตร
 2. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 3. จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีทุกปี
 4. ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ ในการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการขายและการตลาด


ฝ่ายการตลาด ต่างประเทศ(อุปนายก : คุณเคลย์ตัน เวด)

 1. เผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม โดยการจัดกิจกรรม,จัดงานแถลงข่าว เพื่อให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 2. ทำแผนการตลาด เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกสมาคมฯ
 3. ร่วมมือกับสมาคม / สถาบันอื่น ในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าสมาคม เช่น จัดงานมหกรรม เป็นต้น
 4. จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรียน , ปลูกต้นไม้ , โบว์ลิ่งการกุศล , กอล์ฟการกุศล เป็นต้น
 5. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก, กรรมการ และที่ปรึกษา ฯลฯ

 

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (อุปนายก : คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์)

 1. จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคม เช่น การจัดแรลลี่ , การจัดแข่งขันกีฬา
 2. จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จัก และหารายได้เข้าสมาคมอีกทางหนึ่ง
 3. รับจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกสมาคม โดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ เช่น ทำแผนประชาสัมพันธ์การตลาด การจัดบู๊ธ

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (อุปนายก : คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข)

 1. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์นายกสมาคม/กรรมการบริหารสมาคม เพื่อให้สมาคมเป็นที่รู้จัก
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมให้เป็นที่รู้จักทั้งกับสมาชิกและผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆของสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมงานด้านต่างให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่รู้จักทั่วไป
 4. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคม
 5. จัดทำ Art-work งานโฆษณา และป้าย Banner  ต่างๆของสมาคม
 6. Update ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาคม เพื่อนำเสนอนายกสมาคม
Read more...
NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร
สมาชิก
1 SM4801-001 ดร. ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกรรมการบริหาร บจก. บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3978
2 SM4801-003 คุณ ศิริพรรณ  เจนวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้   02-634-4344 02-236-1443
3 SM4801-005 คุณ ณรงค์ชัย  คุณปลื้ม กรรมการผู้จัดการ บจก. บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้  038-395-001-9 038-395-010
4 SM4801-006 คุณ ภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก. ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต 02-885-9480 02-885-9311
5 SM4801-008 คุณ สมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง  02-579-3388  02-579-8077
6 SM4801-011 คุณ อภิชาติ  ปภาณภูวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค 02-651-9972-3 02-651-9974
7 SM4801-012 คุณ กิตติศักดิ์  จรัสแสงจิระโชติ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้  02-322-0070 02-322-0137
8 SM4801-013 คุณ พวงเพ็ญ  สุมิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส 02-717-0808  02-717-0800
9 SM4801-015 คุณ ชัชวาลย์   ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์  02-294-2411 02-284-2158
10 SM4801-016 คุณ บุรินทร์  ลาดล่าย ผู้อำนวยการกองโฆษณา บจก. ฐานเศรษฐกิจ 02-973-3888 02-973-5264
11 SM4801-017 คุณ สรินทร์ลดา  ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ธนลภภ์ 02-736-1881 02-736-1889
12 SM4801-018 คุณ อรุณี  เทียมหงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 02-862-3333 02-862-2532
13 SM4801-019 คุณ ประภัสสร กรุดอินทร์ ผู้จัดการแผนกขายโฆษณา  บจก. มีดี อัพเกรด  02-805-6090 02-805-6027
14 SM4801-020 คุณ จุฑาธิป  พรหมมงคลกุล ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บจก. สยามธุรกิจมีเดีย 02-938-1555 02-938-1777
15 SM4801-023 คุณ ระวินันท์  วงษ์ศรีกิตติกูล รองกรรมการ บจก. โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล 02-464-3461-7 02-464-3463
16 SM4801-024 คุณ ภิญโญ  คีรินทร์สกุณา กรรมการผู้จัดการ บจก. โปรเฟสชั่นแนลส์ แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ 034-849-331 034-849-330
17 SM4801-026 คุณ แสงเพ็ญ  ซุง กรรมการผู้จัดการ บจก. ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์  02-390-1140-2 02-392-0270
18 SM4801-027 คุณ สมจิต  พรหมเพศ กรรมการผู้จัดการ บจก. นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ 02-945-6363 02-945-6464
19 SM4801-035 คุณ ปรีชา  ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บจก. แอคคิวเรียลตี้  02-285-4645 02-285-4644
20 SM4801-036 คุณ วรพงศ์  เลอสิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท 02-964-7700-1 02-964-7702
21 SM4801-037 คุณ อภิชาติ  เพชรสุริยา กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ.พี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 02-926-3324 02-925-3323
22 SM4801-037-1 คุณ กิฏิวัฒน์ ไชยหาญ กรรมการผู้จัดการ A.P.K.PROPERTY CO.,LTD. 02-926-3324 02-926-3323
23 SM4801-038 คุณ กิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. สัมมากร 02-255-5740 02-255-2806
24 SM4801-039 คุณ สมาน  ลิ่มทองแท่ง ประธานกรรมการบริหาร บจก. ซื่อตรง กรุ๊ป 02-921-7693 02-595-1015
25 SM4801-040 คุณ เฉลียว  สวัสดี กรรมการผู้จัดการ บจก. เฉลียว ค้าวัสดุก่อสร้าง  02-990-2448-9 02-990-2730-31
26 SM4801-051 คุณ ชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้  02-925-2556-60 02-925-3199
27 SM4801-052 คุณ อิสระ  บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บจก. กานดา พร็อพเพอร์ตี้ 034-458-413 034-458-414
28 SM4801-058 คุณ ชนิตา  พัชรกุลสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีทีวี พร็อพเพอร์ตี้ แอนท์ เรียลเอสเทรด 02-643-8568  
29 SM4801-060 คุณ วิศิษฐ์  คุณาทรกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บจก. เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ 02-818-0022ต่อ502 02-818-0066
30 SM4801-061 คุณ วุฒิกร  สท้านอาจ กรรมการผู้จัดการ บจก. หัวหินไทย พร็อพเพอร์ตี้ 032-512-522 032-516-6475
31 SM4801-064 คุณ ทัพพวัฒน์  อติพิศาลกุล ผู้จัดการแผนกการตลาด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป 02-886-4888 02-886-4878
32 SM4801-069 คุณ แอน  มุ้ยศาสตรา กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมไทยทูเดย์ 02-530-9414-5 02-530-9415
33 SM4801-070 คุณ วราพงษ์  อำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอก-วรา พับลิค รีเรชั่นส์  02-454-7813 02-454-7813
34 SM4801-072 คุณ วุฒิชัย  เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการ บจก. สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ 02-444-3560-3 กด 7 02-444-3716
35 SM4801-074 คุณ นุชนารถ  รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอก เดค-คอน  02-925-5777 02-925-5778
36 SM4801-077 คุณ ปยุธ  จำปาปน ผช.กก.ผจก. ฝ่ายวางแผนธุรกิจและการตลาด บจก. เปรมสิริ  02-941-5000 02-941-5937-8
37 SM4801-079 คุณ สุนันทา  ตั้งไชยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. รามคำแหงเฮ้าส์ซิ่ง 02-917-4056-6 02-917-4057
38 SM4801-080 คุณ ยง กก ออน  (จอห์น ยัง) ประธานกรรมการ บจก. จอห์น ยัง 02-662-2100-3 02-662-3891
39 SM4801-084 คุณ สุวิมล  พันธุ์สุริยานนท์ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และประกันกลุ่มและตลาดพิเศษ บจก. เมืองไทย ประกันชีวิต 02-290-2160 02-274-9370
40 SM4801-087 คุณ วธัญดี  พันธ์ศรีมังกร กรรมการผู้จัดการ บจก. พี.เอ็ม. กรุ๊ป เรียลเอสเตท 038-240-178-9 038-704-911
41 SM4801-093 คุณ วิโรจน์  ตั้งเจตนาพร กรรมการ บจก. พร็อพแม็กซ์ 02-636-8662-3 02-233-6373
42 SM4801-098 คุณ วินัย ปิยะชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด บจก.โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-496-9346 02-882-2318
43 SM4801-109 คุณ กอบชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 02-667-5555 02-667-5511
44 SM4801-101 คุณ วีระชัย  วิวัฒนวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. รุ่งเรือง เรียล พร็อพเพอร์ตี้ 02-530-7961 02-530-7962
45 SM4801-131 คุณ สาธินี  พิศาลคุณากิจ กรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเพลซ 02-267-5782 02-267-5783
46 SM4801-124 คุณ ปสันน  สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ 02-653-9333 02-653-7440-1
47 SM4801-141 คุณ วรรณฤทัย แสงเลิศศิลปชัย  Marketing Manager บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-319-0833 02-319-0858
48 SM4801-142 คุณ รัตนากร ถีระวงษ์  Assistant Marketing Manager Bangkok Metro Network Co., Ltd. 02-690-8522-23ต่อ227 02-275-4314
49 SM4801-143 คุณ ธนิตพงศ์ ตัณฑะไชยศานต์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บจก.คอนเทนเนอร์พลาส‎ 02-817-6851 02-817-6851
50 SM4801-145 คุณ ภารดี พิทยาพละ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บจก.เค.จี.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)  081-806-1607 02-951-5535-6
51 SM4801-149 คุณ จิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.แปลนเอสเตท‎ 02-260-6100 ต่อ 7700 02-260-6055
52 SM4801-153 คุณ ณัฐจิตา พุ่มเงิน  ผู้จัดการ บจก.เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์‎ (WINNER ESTATE) 02-683-1993-5 02-683-1996
53 SM4801-162 คุณ อลงกต บุญมาสุข  Vice President  ธ.กสิกรไทย‎ 02-275-3334-8 02-277-8435
54 SM4801-168 คุณ โสมพัฒน์    ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์  02-344-6666 02-344-6677
55 SM4801-167 คุณ สุภาพ  เวด กรรมการบริษัท บจก.พรีเมียร์โฮม เรียลเอสเตท 02-344-6666 ต่อ 3008 02-344-6677 ต่อ 3008
56 SM4801-170 คุณ นัฎวรรณ  อุ่นฤดีกมล กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริปเปิ้ล โอ แมนเนจเม้นท์  02-194-8548  -
57 SM4801-171 คุณ ศุภฌา  ธนัญญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ศุภฌา เรียลเอสเตท 034-620-276 034-620-276
58 SM4801-173 คุณ วัชรกัณย์  ทรัพย์เจริญ เลขานุการ บจก. ศาสตร์ศิลา พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ลอว์ 02-616-1228-9 02-616-1228
59 SM4801-174 คุณ ประภาภรณ์  มหชาญชวลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Picito  Co., Ltd. 02-887-4761-3 02-887-4764
60 SM4801-175 คุณ กิตติภัค  พัฒนะภิญโญ เจ้าหน้าที่ บจก. แอดวานซ์ เว็ป เซอร์วิส - 02-540-7687
61 SM4801-178 คุณ อัมรินทร์  ชนินทร์วงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่าย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 02-273-1500 02-2731576
62 SM4801-179 คุณ วิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ บจก.นิธ คาร์  02-379-4422 02-379-4606
63 SM4801-180 คุณ เนติกรณ์ ชูเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก.ชูกิจลีสซิ่ง 074-606-888 074-606-888
64 SM4801-181 คุณ พลวันต์  จิรพิทยาสกุล เจ้าของกิจการ บจก.วันต์เจริญอิเล็คทริค 089-111-1568  
65 SM4801-182 คุณ อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการ บจก.ริชี่เพลซ 02-886-1816-7 02-886-1060
66 SM4801-183 คุณ เกษมศักดิ์ เตชะวิรัชธน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.มหากิจสตีล‎ 089-491-4299 02-277-8435
67 SM4801-184 คุณ ชลอ นาคลับ กรรมการผู้จัดการ CHALINA BRITISH Co.,Ltd 085-437-1045  
68 SM4801-186 คุณ ภูรินทร์  กฤษณะวานิช   บมจ.อั่งเปา แอสเสท  02-714-4555 02-714-3545
69 SM4801-187 คุณ สิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์ 02-714-3545 02-266-3372
70 SM4801-188 คุณ สุรพล  กอวรกุล ประธานกรรมการ บจก.อินฟินิท เรียล เอสเตท 089-333-6999 02-693-3533-7#156
71 SM4801-189 คุณ มยุรี  สุวรรณชีพ ประธานกรรมการ บจก.เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 081-880-8099 02-907-8667
72 SM4801-190 คุณ มานะ  จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการ บจก.น้อมบุญ 02-395-1279 02-395-1276
73 SM4801-191 คุณ อุดม  เลาหพจนารถ กรรมการผู้จัดการ บจก.ช.การช่าง วอช แอนด์ จิวเวลรี่ 081-634-5797 02-391-1814
74 SM4801-192 คุณ ณัฐวัฒน์  รัตน์พิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-820-2324 02-962-0077
75 SM4801-193 คุณ บัณฑิต สุภัทรศักดา ผู้จัดการ บจก.บีแอล ยูนิตี้ 02-898-7240-1 02-898-7245
76 SM4801-194 คุณ โสพิศช์  เพชรคง กรรมการผู้จัดการ บจก.โซป้า คอนซัลแท็นท์ 086-517-9953 02-553-2056
77 SM4801-195 คุณ ชารีรัตน์  ราชคม ผู้อำนวยการ บจก.แลนด์  แอนด์  เฮ้าส์  ไทยโบรคเกอร์  086-517-9953 02-559-2056
78 SM4801-196 คุณ นพดล  ทวีทำนุสิน ผู้จัดการทั่วไป บจก. นีโอธานี 081-921-7899 02-971-5579
79 SM4801-197 คุณ Mr.Robert Clark Reynolds Director Krabi Consultants Co.,Ltd 081-370-3088 075-695-083
80 SM4801-198 คุณ สุวรรณี  ลีลากะสิงห์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้  081-118-9336 02-423-3390-6
81 SM4801-199 คุณ เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เค.ยู.เอ็น กรุ๊ป   02-948-2020-3 02-948-2025
82 SM4801-200 คุณ นพดล  แสงวัฒนจินดา กรรมการผู้จัดการ บจก. B.M. LAND AND HOUSE  081-854-4340 02-734-2190
83 SM4801-201 คุณ โสภารัตน์  เซเรบราโคว่า กรรมการบริหารบริษัท บจก. เซเรบ(ภูเก็ต) 088-626-1286  
84 SM4801-202 คุณ ธนดล  รุ่งแสง รองประธาน MP MEC CO.,LTD 081-28-9406 02-383-8871
85 SM4801-204 คุณ ธิติมา  ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-316-6865 02-450-0007
86 SM4801-205 คุณ รมยกร  สุวิสุทฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพน โฟ จำกัด 081-820-6812 02-955-5492-3
87 SM4801-207 Mr. Rainer Heinzmann   Managing Director/ Global Solidor Enterprise Co. Ltd 6638427364-5  
88 SM4801-208 Mr. Paul  James Eddershaw    Sale Manager/ Town Country Property Co.Ltd 6638374136  
89 SM4801-209 Ms. Thanyamai(Thanya) Totharong   Founder President/Arise Asia  6638075610  
90 SM4801-210 Mrs. June  Bernard   CEO/Powerhouse Deveropment Co.,Ltd. 6638059635  
91 SM4801-211 Mr. Robert  Watson   Managing Director/Five Star villas And Condominiums Co.Ltd. 66819388391  
92 SM4801-212 Ms. Kankani T.G.I. De Silva   BENCHMARK ASIA PROPERTY CO.,LTD. 6638710926  
93 SM4801-213 Mr. Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 6638710699  
94 SM4801-214 Mr. Markus  Probst   Managing Director/ACI Enterprise Co.Ltd. 6638416060  
95 SM4801-215 Mr. Heiner Moessing   Diplom Kaufmann/Siam Properties Co.,Ltd. 6638415490  
96 SM4801-216 Ms. Wanitchaya  Bolton   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 6638416728  
97 SM4801-217 Mr. Marina Timyacheva   CO-OWNER/MAKIN BROTHERS CO.,LTD. 66824518804  
98 SM4801-218 Ms. Khanitha  Jarukirati   MANAGING DIRECTOR/KIRATI PROPERTIES CO.,LTD. 084-645-9899  
99 SM4801-219 Mr. Oleksandr   Minak   Real Estate Club Thailand Co.Ltd. 6638415050  
100 SM4801-220 คุณ ณัฐชานันท์  จันทรานุวัฒน์   บริษัท โฮมลีฟวิ่งแบงคอก จำกัด 02-258-9286  
100 SM4801-221 คุณ รัสรินทร์  ภาสวรไพบูลย์   Goodwill Estate Co., Ltd 6638415050  
Read more...
รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป  
NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร
สมาชิก
1 SM4802-023 คุณ ณัฐพล มัททวกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  02-318-0083 02-319-0858
2 SM4802-063 คุณ สุจิตรา แสงสว่าง ผู้จัดการ Maxim Build Co.,Ltd. 02-397-0244-6 02-397-0247
3 SM4802-106 คุณ สมนตรี  สมั่นคง       02-715-3711
4 SM4802-117 คุณ อนุชา  พงศ์เทพูปภัมภ์ ส่วนตัว   081-855-2855 02-631-4071
5 SM4802-134 คุณ พัชชญา พูลพจน์ ผู้จัดการอาคารชุด บจก.นิติบุคคลอาคารชุดฟอรั่มทาวเวอร์ 081-843-8667 02-645-3604
6 SM4802-139 คุณ สราวุธ  สินทรัพย์ ส่วนตัว   081-148-2273  
7 SM4802-140 คุณ รัฐวีร์  ดำรงศิริ sale representative บจก. เซรามิคอุตสาหกรรมไทย 081-170-9696  
8 SM4802-141 คุณ วรรณิภา  เตชะเกษมสุข   บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด 089-215-2165  
9 SM4802-142 คุณ ธนาวุฒิ  บุญเลิศ   บริษัท  น้อมบุญ  จำกัด 083-301-1673  
10 SM4802-143 คุณ เจนจิรา  เพชรชู   บริษัท  น้อมบุญ  จำกัด 082-799-7716  
11 SM4802-144 คุณ กาญจนา  ลำเพยกลิ่น   บริษัท  น้อมบุญ  จำกัด 081-870-3517  
12 SM4802-145 คุณ นาถยา  เกตุคล้ายแสง   บริษัท แอคคิวท์ เรียวตี้ จำกัด 085-054-5469  
13 SM4802-146 คุณ ปรารถนา  อ่อนเอี่ยม   บริษัท เจริญนคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 090-810-4396  
14 SM4802-147 คุณ วรรณิสา  สมนิยม   บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 085-482-2273  
15 SM4802-148 คุณ ภูริสา  บันธยายมาศ   บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 091-402-2629  
16 SM4802-149 คุณ สุทธิกานต์  ประวาฬ    บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 080-457-1727  
17 SM4802-150 คุณ ฌานิศา  สัมพันธ์แพ   บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 089-782-9919  
18 SM4802-151 คุณ เกรียงไกร  เกษรพรหม   บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-043-3019  
19 SM4802-152 คุณ นิรันตรี  อุตตะรี   บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-145-0820  
20 SM4802-153 คุณ จิโรจน์  หลายวิวัฒน์   บริษัท Instron(Thailand)Limited  จำกัด 089-883-7787  
21 SM4802-154 คุณ อนุสร  หงษ์สัจจากุล   บริษัท ธนลภภ์  จำกัด 085-487-5255  
22 SM4802-155 คุณ วนิดา  ทองคำมาก   บริษัท  แปลนเอสเตท จำกัด 089-459-6995  
23 SM4802-156 คุณ วิรัตน์ดา  อิ่มตระกูลชัย   บริษัท  แปลนเอสเตท จำกัด 083-987-5497  
24 SM4802-157 คุณ โศรยา  จันทร์กระจ่าง   บริษัท  แปลนเอสเตท จำกัด 085-994-4947  
25 SM4802-158 คุณ ปรารถนา  กล้ารบ   บริษัท  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 085-999-3119  
26 SM4802-159 คุณ ธนวรรณ  ประเสริฐทรัพย์   บริษัท  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 085-842-4346  
27 SM4802-160 คุณ สุกัญญา  นันทชาติ   บริษัท  กานดา  เดดคอร์  จำกัด 034-867-132  
28 SM4802-161 คุณ ศุภดาลัด  ธรรมวงศ์   บริษัท เอสทู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 085-694-4284  
29 SM4802-162 คุณ ศุภเดช  ตันติวศิน   บริษัท ยูเนี่ยน โฟร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 086-999-4111  
30 SM4802-163 คุณ บุญจิรา  คณารักษษพงษ์   บริษัท ยูเนี่ยน โฟร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 089-923-3695  
31 SM4802-164 คุณ วีระศักดิ์  อินนัดดา    บริษัท เออร์เบสไทย เทรดดิ้ง จำกัด 081-933-0426  
32 SM4802-165 คุณ ธนารีย์  คงสมบัติ   ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงสมบัติ 084-146-3129  
33 SM4802-166 คุณ นันทยา  อาชวะสมิต   บริษัท ริชี่เพลซ 2002 084-141-2407  
34 SM4802-167 คุณ วิภาดา  พยุงพงษ์   บริษัท ริชี่เพลซ 2002 080-622-3773  
35 SM4802-168 คุณ กรชนก  พุฒิพรสกุล   ธนาคารแห่งประเทศไทย 089-774-0343,080-456-2488  
36 SM4802-169 คุณ บุญญาภา  พลวรรณภา   บริษัท กัลปพฤกษ์ แอสเสท จำกัด 082-224-5335  
37 SM4802-170 คุณ ภัทรา  แซ่ลี้   บุคคลทั่วไป 090-396-2404  
38 SM4802-171 คุณ จีระศักดิ์  วีระวัฒนากร   บุคคลทั่วไป 082-077-8174  
39 SM4802-172 คุณ ศุภกุล  ชยาสนา   บริษัท บุญ เก่ง กิจการ จำกัด 081-000-9996  
40 SM4802-173 คุณ วรวุฒิ  นทีปราชญ์ทวีชัย   บุคคลทั่วไป 081-988-3648  
41 SM4802-174 คุณ ธานี  โทจรัญ   สำนักงานกฏหมายธานีทนายความ 081-188-4411  
42 SM4802-175 คุณ ธนบดี  ฮุ่นตระกูล   บริษัท วิมานเมฆน้อย จำกัด 080-210-5583  
43 SM4802-176 คุณ มกราคม  พงศ์ทองคำ   บุคคลทั่วไป 083-138-7198  
44 SM4802-177 คุณ สัณห์สาร  สุภัจจาภิชัย   บุคคลทั่วไป 081-473-8111  
45 SM4802-178 คุณ กรมณท์  ฤกษ์ผดุงศักดิ์   บุคคลทั่วไป 081-648-6998  
46 SM4802-179 คุณ สุนา  งามนิตยาหงส์   SEREB(thailand) co.,ltd 081-819-8496  
47 SM4802-187   Craig Turner   Managing Director/ Rightmove Pattaya 6638361212  
48 SM4802-188   Alexander  Serebryakov   SEREB(Phuket)Co.,Ltd 66800770379  
49 SM4802-187   Amornrat  Khongpennit   Alan Bolton Property Consultings Co.,Ltd 66847787139  
50 SM4802-189   Arpakorn Silpasuwan   Silpasuwan Engineering 086 5998965  
51 SM4802-190   Charoen  Chinakot   Real Estate Agent/ Winner Estate 6690041233  
52 SM4802-191   Dittapong  Boonampol   Dr./NP Grnious 6625703223  
53 SM4802-192   Jinda  Suksa-ngob   Sake Representative/Winner Estate Co.,Ltd. 66818606479  
54 SM4802-193   Junthip  Saekam   JT&JT Co.,Ltd. 66818936158  
55 SM4802-194   Laddawan  Laolookin   OFFICE MANAGER/ACI Enterprise Co.,Ltd. 66817622627  
56 SM4802-195   Marciano  Birjmohun   MIE/MARCIANO ENTERPRISES CO.,LTD. 66824408893  
57 SM4802-196   Mark  Welch   Managing Director /One Stop Real Estate Group Co.Ltd. 66819454845  
58 SM4802-197   Nisara  Sukkham   Property Consultant/Prime One Development Co.Ltd. 66860802515  
59 SM4802-198   Noppol  Nantasetphong   Oriental Property Group Co. Ltd. 66818229593  
60 SM4802-199   Pornpoj  Chenkulprasutr   Managing Director/Property D Co.Ltd. 66863066307  
61 SM4802-200   Prasong  Tantisirivat   Consultant/AEI Cthailanoi Co.Ltd. 66813327579  
62 SM4802-201   Raja  Gulati   Managing Director/Monte Carlo Tailors 66863307228  
63 SM4802-202   Salmah M. Tayabee   Broker/ Country 21 S.G.R 8476124453  
64 SM4802-203   Sarangsee  Nantapisarn   Sale Director/ Winner Estate Co.Ltd. 66846598899  
65 SM4802-204   Sasiphat  Sathirakul   ETM Tech (Thailand) Co.Ltd. 66818998468  
66 SM4802-205   Sirichai  Tanalapcharoen   Winner Estate Co.Ltd. 66830186951  
67 SM4802-206   Sukanjana  Karaketu   Winner Estate Co.Ltd. 66816590622  
68 SM4802-207   Sukum  Charoontham   Sales Executive /Winner Estare Co.Ltd. 66816960833  
69 SM4802-208   Sumanus Montrechok   Co Founder, Bee's Kness Co.Ltd. 66845561554  
70 SM4802-209   Thanee  Thocharun   Thanee Real Estate and Law Firm  66811884411  
71 SM4802-210   Theadsak  Boontos   K.D.ASSET&DEVELOPMENT CO.,LTD 66819747777  
72 SM4802-211   Thitiwat  Teerakulthanyaroj   VICE PRESIDENT BUSINESS DEVELOPMENT/ CENTURY (THAILAND) 66815860922  
73 SM4802-212   Tipwan  Chongsawattisa   Winner Estate Co.Ltd. 66864296818  
74 SM4802-213   Trin  Rujiravanich   DIRECTOR OF MARKETING/CHARM CHUREE VILLA 66846595555  
75 SM4802-214   Uraiwan  Jenhatakarnkij   Imagine  Land Co. Ltd. 66818147001  
76 SM4802-215   Vera  Kikote   International Consultant/Siam Properties 66892452890  
77 SM4802-216   Vichayarat  Sirikullertrat   Sale Director/ Winner Estate Co.Ltd. 66894992341  
78 SM4802-217   Wannipa  Techakasemsak   Winner Estate Co.Ltd. 66820868112  
79 SM4802-218   Weerawit  Sirivarasakun   Perfect Land 66831479799  
80 SM4802-219   Winatcha  Heinzmann   Global Solidor Enterprise Co.Ltd. 66824695554  
81 SM4802-220 คุณ บุญชาญ  สมบูรณ์ศักดิกุล   บริษัท  พีซีแอล จำกัด 080-990-9513  
82 SM4802-221 คุณ กษิเดช  วณิชคุณาธร   Bangkok Property Consultant 081-666-5433  
83 SM4802-222 คุณ จารุพรรณี  พลาฤทธิ์   Suan Bua Co.,Ltd 081-938-6050  
84 SM4802-223 คุณ ชญกาญจ์  สุขรมย์   ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรเอก 081-709-6466  
85 SM4802-224 คุณ ชญานินท์  นันทเศรษฐ์พงศ์   บริษัท โอเรียลทอลพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ป จำกัด 081-825-9534  
86 SM4802-225 คุณ ชโลธร  ธรีพรณรงค์   บริษัท วี.วี.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น จำกัด 081-249-6395  
87 SM4802-226 คุณ ชัยยุทธ  เพชรจรัส   บริษัท แพลตินั่ม ไลฟ์ จำกัด 085-666-6700  
88 SM4802-227 คุณ ญาณี  เลิศนิมูลชัย     083-009-2955  
89 SM4802-228 คุณ ตฤณ  รุจิรวณิช     084-659-5555  
90 SM4802-229 คุณ ถาวร  เพชรดลหะกุล   บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกุล จำกัด 089-773-4743  
91 SM4802-230 คุณ ทิวารกาล  เทพทอง   บริษัท  โชคเพิ่มพูน จำกัด 092-092-4690  
92 SM4802-231 คุณ ธนวิน เพิ่มพรมาดาน   CIMB Thai Bank 086-006-4477  
93 SM4802-232 คุณ ธิดารัตน์ จินดาวัฒนวงศ์   Charted Sguare Holding Co.,Ltd. 081-565-4565  
94 SM4802-233 คุณ ธิรดา  จันทร์อร่าม   บริษัท ไทยลี การเกษตร จำกัด 089-770-0382  
95 SM4802-234 คุณ นพวงศ์  พลพนากิจ   บริษัท บุษราคัม ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด 081-945-4542  
96 SM4802-235 คุณ นัททภัท ศรีจินดา   บริษัท เอกเดชา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 086-634-3463  
97 SM4802-236 คุณ ประสิทธิ์  หงษรานนท์   บริษัท เอพีพี บอร์ด จำกัด 081-811-7228  
98 SM4802-237 คุณ ปรีชญา  ชวลิตธำรง   90 development Co.,Ltd. 084-110-0114  
99 SM4802-238 คุณ พลอย  ธนถาวรลาภ   บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด 082-959-6156  
100 SM4802-239 คุณ พลิษฐ์  โลจนะโกสินทร์   บริษัท  แฟคโต โมดูล่าร์ จำกัด 089-492-2200/087-015-9000  
101 SM4802-240 คุณ พัชดา  สวัสดิ์ธนาคูณ   บริษัท เอ็มจีเทค กรุ๊ฟ จำกัด 081-374-0648  
102 SM4802-241 คุณ พิมพ์ชนก บุลยเลิศ   CIMB Thai Bank 081-961-5969  
103 SM4802-242 คุณ ไพลิน   ชัยสง่าพงษ์   บริษัท  พี.เอ็ม. เจนเนอรัลแมชชีนเนอรี่ จำกัด 085-997-7025  
104 SM4802-243 คุณ เฟื่องฟ้า  ศิริพรนันทนา   บริษํท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 089-885-8031  
105 SM4802-244 คุณ ภัทราพร  ถาวรพัฒนพงศ์   บริษัท ภัทรโมเดิร์นโฮม จำกัด 081-085-2499  
106 SM4802-245 คุณ วงศ์รัตน์  ออรัตนชัย   บริษัท โออาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 081-802-6190  
107 SM4802-246 คุณ วรรณฉัฐ  รัศมีแสงทอง   ICON Original Hardware Co.,Ltd 085-445-2424  
108 SM4802-247 คุณ วราพงศ์  นิลศิริ   บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) 081-801-7740  
109 SM4802-248 คุณ วสะ  เอี่ยมสุรีย์     085-800-8778  
110 SM4802-249 คุณ วสันต์  เตชะไมตรีจิตต์   บริษัท เคซับ จำกัด 081-430-2772  
111 SM4802-250 คุณ วิชาญ  หมู่ขจรพันธ์   Bangkok Glass Industry Co.,Ltd 081-917-5977  
112 SM4802-251 คุณ ศิวัช  ศรีพสุยานนท์   Interbuild Solutions Co.,Ltd 085-912-0928  
113 SM4802-252 คุณ สกุล  ณปุณยฤกษ์   บริษัท แวนนาฟว์ จำกัด 091-991-9954  
114 SM4802-253 คุณ สหพันธ์ ภูวมงคลวิวัฒน์   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 081-587-6886  
115 SM4802-254 คุณ สุธัช  นฤนาทวานิช     081-614-2150  
116 SM4802-255 คุณ สุภัทรา  ตั้งธนาพร   บริษัท แวนนาฟว์ จำกัด 091-516-9554  
117 SM4802-256 คุณ สุภาพร  บุญยะพงศ์ไชย   บริษัท บิ๊ก ทรี แอสเสท จำกัด 089-797-4232  
118 SM4802-257 คุณ สุรนาท  วงศ์ชนะภัย   บริษัท ปิโตรเวิร์ค จำกัด 083-006-1838  
119 SM4802-258 คุณ เอกชัย  เรืองรัตน์   Thai Racing Co.,Ltd. 081-373-3018  
120 SM4802-259 คุณ พิชญา  ไพโรจน์สถาพร   บริษัท  ไทยกรีนเนอรี่แลนด์ จำกัด 086-357-8785  
121 SM4802-260 คุณ ณฎฐพล  พิชิตลำเค็ญ   บริษัท  ร่วมส่งเสริม จำกัด 081-345-0173  
122 SM4802-261 คุณ ณัชวรัตม์  ศรีอิทราวานิช   บริษัท 18 อิทราเทพ จำกัด 081-838-3733  
123 SM4802-262 คุณ วรรณวิไล  ลาภปรารถนา   บริษัท Healthland จำกัด 089-661-7007  
124 SM4802-263 คุณ รุ้งทอง  คุณประภากร   บริษัท 64 เรสซิเดนซ์ จำกัด 086-751-5554  
Read more...

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหริมทรัพย์ สามารถดาวโหลดใบสมัครที่ด้านล่าง พร้อมส่งเอกสารการสมัครเข้ามาได้เลยค่ะ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

 

 1. ได้รับสิทธิในการส่งผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่  เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 2. ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานเสวนาใหญ่ประจำปีได้ฟรี 2 ท่าน และผู้ติดตาม ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 3. ได้รับทราบข่าวสารของสมาคมฯ   มาตรการของภาครัฐ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทางอีเมลล์ และเว็บไซด์สมาคมตลอดอายุสมาชิก
 4. ได้รับสิทธิ Link Web Site ของท่าน  ลงใน www.resam.or.th  ของสมาคมฯ ฟรีตลอดอายุสมาชิก
 5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี  เพื่อสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มสมาชิก  และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Value Chain)
 6. เสนอความคิดเห็น  หรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
 7. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ซักถาม  เสนอบัญญัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
 8. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ประจำปี  หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

ดั่งนี้

 1. กรอกใบสมัครสมาชิก (สีฟ้า)    1 ใบ      ดาวน์โหลดที่นี่    ใบสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายขนาด 1”          2  รูป   
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1  ใบ 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ  
 5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ    1 ชุด  (ถ้ามี) 
 6. นามบัตรที่มีตราโลโก้บริษัทฯ      1 ใบ  (ถ้ามี)  
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ    1  ชุด (ครบชุด) 
 8. ชื่อ WEB SITE ของท่านที่ต้องการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ

    หมายเหตุ:    กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดส่งมาทางไปรษณีย์ พร้อมลงทะเบียนตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ  เพื่อป้องกันเอกสารหาย  

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 

    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

 • คุณก้อย และ คุณณัฐ

เลขที่ 155/5 หมู่ 10  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  แขวงบางรักพัฒนา 
เขตบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 

   

หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข 02-925-4571-2  , 081-721-4871
    โทรสาร  02-925-4573  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Read more...

 รายชื่อสมาชิกสามัญนิติบุคคล

รหัสสมาชิก

ชื่อ - สกุล

บริษัท / เว็บไซด์

อีเมล

 SM4801-001  คุณไพโรจน์ สุขจั่น  บจก.บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-002  คุณชนินทร์ เกิดวิธี  บจก.ศิชา แมเนจเม้นท์  
 SM4801-003  คุณศิริพรรณ เจนวาณิชย์  บจก.ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ส์  
 SM4801-004  คุณยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์  บจก.อาร์.เค. มีเดีย โฮลดิ้ง  
 SM4801-005  คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม  บจก.บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-006  คุณภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา  บจก.ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต  
 SM4801-007  คุณเชาวรัตน์ ปิยะกมลานนท์  บจก.ซี.คอนซายน์  
 SM4801-008  คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์  บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง  
 SM4801-009  คุณมนิฎฐา อางนานนท์  บจก.โฮม ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  
 SM4801-010  คุณเอกชัย กฤดาการกุล  บจก.แม็กซิมา พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-011  คุณอภิชาต อาชาเดช  บจก.โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทวิร์ค  
 SM4801-012  คุณกิตติศักดิ์ จรัสแสงจิระโชติ  บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้  
 SM4801-013  คุณพวงเพ็ญ สุมิพันธ์  บจก.เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอลซัลแทนท์ส  
 SM4801-014  คุณโสภิดา บุญเจริญ  บจก.ปุษยา พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-015  คุณชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต  บจก.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเมนท์  
 SM4801-016  คุณบุรินทร์ ลาดล่าย  บจก.ฐานเศรษฐกิจ  
 SM4801-017  คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข  บจก.กัสโต มาร์เก็ตติ้ง  
 SM4801-018  คุณอรุณี เทียมหงษ์  บจก.สื่อวัฏสาร  
 SM4801-019  คุณอภิญญา ลภัสกรฬบูล  บจก.สรรพสาร  
 SM4801-020  คุณจุฑาธิป พรหมมงคลกุล  บจก.สยามรวมน้ำใจ  
 SM4801-021  คุณพชรมน บุญยง  บจก.บี เอส เอ็น แมเนจเม้นท์  
 SM4801-022  คุณกฤดิโชติ ทรัพย์มหศักดิ์  บจก.ดรีม โฮม พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-023  คุณวงจันทร์ น่านคงศักดิ์  บจก.โฮมมาร์เก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล  
 SM4801-024  คุณภิญโญ คีรินทร์สกุนา  บจก.โปรเฟสชั่นแนลแลนด์ แอนด์ แฟคี่  
 SM4801-025  คุณสุทัศน์ ลือชัย  บจก.พฤกษา การ์เด้นโฮม  
 SM4801-026  คุณแสงเพ็ญ ซุง  บจก.ซัน พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์  
 SM4801-027  คุณสมจิต พรหมเพศ  บจก.นครทอง พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-028  คุณสักขฉัฐ เชี่ยวภู่  บจก.บุญไทย ลอว์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-029  คุณกมล ตั้งอมรศิริ  บจก.ศรีกมล ตั้งอมรศิริ  
 SM4801-030  คุณจันทร์เพ็ญ คลังพลอย  บจก.แคปปิตอล ซี เอสเตท แมนเนจเมนท์  
 SM4801-031  คุณบัณฑิต โชติวิทยะกุล  บจก.อีเทอร์ไนซ์  
 SM4801-032  คุณชนาทิพย์ ศรีเรืองสกุล  บจก.อู่เงิน  
 SM4801-033  คุณธนเดช มูลพร้อม  หจก.ภัสสร (191)  
 SM4801-034  คุณสุทธิพร กรเวช  บจก.เรียล ทูเก็ตเธอร์  
 SM4801-035  คุณปรีชา ศุภปีติพร  บจก.แอคคิว เรียลตี้  
 SM4801-036  คุณวรพงศ์ เลอสิทธิศักดิ์  บจก.แอล.พี.ดี. เรียลเอสเตท  
 SM4801-037  คุณอภิชาติ เพชรสุริยา  บจก.เอ.พี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-038  คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  บจก.สัมมากร (มหาชน)  
 SM4801-039  คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง  บจก.ซื่อตรงกรุ๊ป  
 SM4801-040  คุณเฉลียว สวัสดี  บจก.เฉลียวค้าวัสดุก่อสร้าง  
 SM4801-041  คุณเจษฎสุดา บัวเลิศ  บจก.ยิ่งรวยธานี  
 SM4801-042  คุณกฤษณ์ เทียนอินทร์  บจก.เจ.ดี.พลูส์ 2004 (ไทยแลนด์)  
 SM4801-043  คุณจิรุตถ์ สุวิวัฒน์ชัย  บจก.วิวัฒน์ พรอพเพอร์ตี้  
 SM4801-044  คุณรัมภ์ เนียมวงศ์  บจก.ทรอปิคคาน่า วิลล์  
 SM4801-045  คุณปรีชา จิตต์สมนึก  บจก.พร็อพเพอร์ตี้ คอนเท็นส์  
 SM4801-046  คุณบัวทิพย์ พรหมศร  บจก.บัวทอง มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง  
 SM4801-047  คุณสุริยา อัศวมณี  บจก.แอล.ที.เพรส  
 SM4801-048  คุณสุนทร กิตติยวัฒน์  บจก.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท (มหาชน)  
 SM4801-049  คุณวิทวัส เลาหพูนรังษี  บจก.เปรมสิตา (โครงการอารีน่า การ์เด้น)  
 SM4801-050  คุณอุดมศักดิ์ พริ้งอุทุมพร  บ้านจงสุข  
 SM4801-051  คุณชนิศา เวชยาศรมพิทักษ์  บจก.บี.ที. สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-052  คุณอิสระ บุญยัง  บจก.กานดา พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4801-053  คุณนริส ธนัพประภัศร์  บจก. แอคคาส กรุ๊ป  
 SM4801-054  คุณธนชาติ พ่วงพี  บจก.สิทธารมย์  
 SM4801-055  คุณเทพกัญญา ง้าวสุวรรณ  บจก.เทพพสิษฐ์ พร๊อพเพอร์ตี้  
 SM4801-056  คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ  บจก.กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท  
 SM4801-057  คุณทวีลาภ เอกอินทร์  บจก.แอดวานซ์ อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  
 SM4801-058  คุณวิไล คำทา  บจก.วิไล พรอตตี้ เซอร์วิส สมาร์ท  
 SM4801-059  คุณแพรวขวัญ รัตชะถาวร  บจก.บุณณภา เรียลเอสเตท  
   ธันวิชช์ มหัทธนาสิงห์  หัวหิน เอ็กคลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา

รหัสสมาชิก

ชื่อ - สกุล

บริษัท / เว็บไซด์

อีเมล

 SM4802-001  คุณประทุมพร สลุงอยู่  บจก.แกรนด์ แคปปิตอล ดีเวลล็อปเมนท์  
 SM4802-002  คุณศุภวัฒน์ ตาลานนท์  บจก.บูมเรียลตี้ริช  
 SM4802-003  คุณศรีภิญโญ ยอดพรหมมินทร์  หจก.ยินดีต้อนรับ  
 SM4802-004  คุณพงศ์พร รักษ์กำเนิด  บจก.ดี.จี.ไอ. เพนท์ (ประเทศไทย)  
 SM4802-005  คุณนฤมล เลิศสิน  บุคคลทั่วไป  
 SM4802-006  คุณสุริยันต์ วงศ์คณิตย์  บจก.สามชัย พรีเมียร์  
 SM4802-007  คุณสมชัย พัววิจิตรธรรม  บุคคลทั่วไป  
 SM4802-008  คุณสุทธิธรรม เหมพิมานแมน  บจก.พฤกษา เรียลเอสเตท (มหาชน)  
 SM4802-009  คุณมยุรี สุวรรณชีพ  บจก.เอ.ไอ.เอ. (4814) ภาคย์ภัสสร 2  
 SM4802-010  คุณเบ็ญจพร ฉัตรแก้ว  บจก.เลอ รัฟฟิเน่ 24  
 SM4802-011  คุณสิริสินธุ์ สิริธนวงศ์สกุล  บจก.หาดใหญ่โก่วย่งฮั่วค้าส่ง  
 SM4802-012  คุณพัฒนวรินทร์ พัชรพลศิลป์  บุคคลทั่วไป  
 SM4802-013  คุณรุ่งรำไพ รุ้งปัญญาพร  บุคคลทั่วไป  
 SM4802-014  คุณชูจิตร์ อโนทัยประสพสุข  บุคคลทั่วไป  
 SM4802-015  คุณกิตติ เลิศศิริมงคลกุล  บจก.เค.เอส.เค.อินเตอร์เทรด  
 SM4802-016  คุณนรเสฏฐ์ นาคภัทระพงศ์  บจก.กองเงิน พาราไดซ์ รีสอร์ท  
 SM4802-017  คุณธนา จัดวัฒนกุล  บจก.รีบิ้วท์ พร็อพเพอร์ตี้  
 SM4802-018  คุณปรีชา กุลไพศาลธรรม  บจก.จิรารักษ์  
 SM4802-019  คุณถนอม ดีสร้อย  บจก.เอ-คอน เรียลเอสเตท  
 SM4802-020  คุณวิชัย อิทธิวิศวกุล  บจก.จีแสควร์  
 SM4802-021  คุณนภดล ตั้งเกียรติตระกูล  บจก.โชคอ่างทอง ค้าไม้  
 SM4802-022  คุณโสภารัตน์ สนิทรัมย์  บจก.อิมโมบิเลียน พลัส (เอเชีย)  
 SM4802-023  คุณณัฐพล มัททวกุล  บจก.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (มหาชน)  
 SM4802-024  คุณจิรทีปต์ คงธนจรุงสกุล    
 SM4802-025  คุณสินใจ ใบบัว  บจก.ดิส เซอร์วิส & โปรดักชั่น  
 SM4802-026  คุณสุวิชชา เชยสุวรรณ์  หจก.ไทเกอร์เพรส  
 SM4802-027  คุณนันทา ลีลาศิริวณิชย์  ร้าน S.T. ศรีทองการช่าง  
 SM4802-028  คุณวิชัย นธีธนสาร  บจก.ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)  
 SM4802-029  คุณภคพร ตันติโฆษิตกุล  บมจ.โทเทิ่ล แอ๊คเซ็ล คอมมูนิเคชั่น  
 SM4802-030  คุณปิติวัฒน์ วัฒนปราโมทย์  บจก.นอร์ทเทอร์น โพรไบโอติค  
 SM4802-031  คุณจรัญ กาญจนโอฬาร  หจก.บ้านแอร์คูลลิ่ง  
 SM4802-032  คุณชุดาภา เมธาจิตติพันธ์  บจก.สมบัติค้าไม้ (สาย5)  
   นนทพร ชื่นเจริญสุข    
   จันทนา สุธรรมพันธ์    
   ชัยภัทร มีมงคล    
   ศิริพร อรุณสิงคะ  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด มหาชน  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ภคพล คูหะก้องกิจ    
   ศุภลักษณ์ เศวตกิติธรรม  Metrix Associates  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   นายนริทธิ์ สาครินทร์    
   ธวัชชัย ประเสริฐสกุล  บจก.เอสซีจี. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   ไพรัชต์ สิทธิรัตนยืนยง    
   ศิรินทร์รัตน์ โกษีอำนวย  บริษัท สมศรี จำกัด  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   มนูญ เนตร์มณี  ห.จ.ก. บ้านไม้วาแอนด์ดีไซด์  
   นิภาพร อริยบัณฑิตกุล  ไทย โฮมแคตตาล็อก  
 
Read more...

รหัส

ชื่อ

บริษัท

Website

SM4802-001 นางสาวศลิษา สลุงอยู่ บริษัท แกรนด์ แคปปิตอล คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SM4802-002 นายศุภวัฒน์ ตาลานนท์ บรัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด www.midaproperty.com
SM4802-003 นางสาวศรีภิญโญ  ยอดพรหมมินทร์ บริษัท เลิศพระคุณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
SM4802-006 นายสุริยันต์  วงศ์คณิตย์ บริษัท  สามชัยพรีเมียร์  จำกัด  
SM4802-008 นายสุทธิธรรม  เหมพิมานแมน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) www.ps.co.th
SM4802-011 นางสาวสิริรัฐ  ภัทรดุลย์นิธิศ บริษัท ทรัพย์สิริหัวหิน จำกัด  
SM4802-012 นางพัฒนวรินทร์  พัชรพลศิลป์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-016 นางสาวภาวินี นาคดี บริษัท กองเงิน พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด  
SM4802-017 นายธนา  จัดวัฒนกุล บริษัท รีบิ้วท์ พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด  
SM4802-019 นายถนอม ดีสร้อย บริษัท  เอ-คอน เรียลเอสเตท  จำกัด  
SM4802-020 นายวิชัย  อิทธิวิศวกุล บริษัท  จี.สแควร์  จำกัด  
SM4802-023 นายณัฐพล มัททวกุล บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
SM4802-026 นายสุวิชชา  เชยสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วน  ไทเกอร์เพรส  จำกัด  
SM4802-028 นายวิชัย  นทีธนสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
SM4802-034 นายเฉลิมโรจน์  กิตติโชติวัฒน์ บริษัท สยาม ยี เอส แบตเตอรี่ จำกัด  
SM4802-035 นายสุกิจ  สราธิคุณ บริษัท สินอุดร เอเจนซี่ จำกัด  
SM4802-037 นางสาวนภัสสินี  ตระกูลยิ่งเจริญ B-Boom Group Co., Ltd.  
SM4802-040 นายเอกพร  สิระชัยนันท์ ห้างหุ้นส่วน รวมชัยสถาปัตย์ จำกัด  
SM4802-042 นายทินกร เล้ารัตนโกมุท บริษัท ไทยพัฒนภูมิ จำกัด  
SM4802-043 ดร.เกตุสุเดช กำแพงแก้ว บุคคลทั่วไป  
SM4802-044 นายธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ บุคคลทั่วไป  
SM4802-045 นางสาววิธิตา  กาพย์ไกรแก้ว บุคคลทั่วไป  
SM4802-046 นางสาวขจิตพรรณ   ชุ่มฤทธิ์ไกรพร บริษัท อีฟเฮาส์ จำกัด www.evehouse.com
SM4802-047 นายกัมป์พนธ์  สุวรรณรัตน์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-048 นายวงตะวัน  ยมนา บริษัท เศรษฐีวรรณ พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด www.setteewan.com
SM4802-051 นายสมคิด  โรจน์สิริศิลป์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-052 นายสมดุลย์  อมรสิริพงศ์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-053 นายกวินท์ มังคละดารา บริษัท เนเจอร์ โฟกัส จำกัด  
SM4802-054 นายกีรปาล  ซิงห์  มัตตา บุคคลทั่วไป  
SM4802-055 นางสาวจินดา  สุขสงบ บุคคลทั่วไป  
SM4802-056 นางสาวจุฑามาศ  ศรีพิชิต บุคคลทั่วไป  
SM4802-057 นางสาวจิรวดี  แก้วมี ธนาคารนครหลวงไทย www.scib.co.th
SM4802-058 นางสาวทัดดาว  สีนวลจันทร์ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด www.landyhome.co.th
SM4802-059 นางสาวนันทา  มิสรา บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)  
SM4802-060 นายบัณฑิต  สุภัทรศักดา บริษัท บีแอล ยูนิตี้ จำกัด www.wimarn.com
SM4802-061 นางสาวเปี่ยมกมลสุ์  เชาว์วัฒนกุล บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) www.ap-thai.com
SM4802-062 นายประวิตร  วิมลศิลปิน บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด www.sinsakhon.com
SM4802-063 นางสาวสุจิตรา  แสงสว่าง บุคคลทั่วไป  
SM4802-064 นางสาวมยุรา ศิวะเกื้อ บุคคลทั่วไป  
SM4802-065 นางสาววีณา เข็มเพชร บุคคลทั่วไป  
SM4802-066 นางศรันย์กร  ตันติศศิรัตน์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-067 นางสุภาพิมพ์  โสภาพงษ์ บริษัท บ้านสิริบริการ  จำกัด  
SM4802-068 นายสุรชัย  สรรสันทัด บุคคลทั่วไป  
SM4802-069 นางสาวสุริยาภรณ์  นาคบัว บุคคลทั่วไป  
SM4802-070 นายอัครโยธิน  วานิชชานนท์ บริษัท  แปลน เอสเตท  จำกัด  
SM4802-071 นายมนูญ  เลียวตระกูล บริษัท สยามซิตี้ จำกัด  
SM4802-072 นางสาวไอลีณณ์จี  ทองภิญโญชัย บุคคลทั่วไป www.officephuket.com
SM4802-073 นายบุญเลิศ  เดือนแจ่ม บุคคลทั่วไป  
SM4802-074 นางสุขวินเดอร์  มัตตา บุคคลทั่วไป  
SM4802-075 นายสุทิน  มั่นขันธ์ บุคคลทั่วไป  
SM4802-076 นางสาวอรรัตน์  ศณีอุทธา บุคคลทั่วไป  
SM4802-077 นายไชยพัฒน์  มนโกศล บุคคลทั่วไป  
Read more...

 

 

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจสมัครรับข่าวสารจาก RESAM ค่ะ
กรุณาเช็ค E-mail ที่ท่านใช้สมัคร และ คลิกลิงค์ที่แนบไปใน E-mail เพื่อยืนยันการรับข่าวสาร

หากท่านไม่ได้คลิกลิงค์ยืนยัน การสมัครจะไม่สมบูรณ์ และไม่ได้รับข่าวสารจากทาง RESAM ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Read more...

แผนที่การเดินทางมาสมาคมฯ

{gallery}news_mp/map/{/gallery}

Read more...

นโยบายของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ด้านวิชาการ

1.    จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
2.    จัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลที่สนใจ
3.    ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการบรรยายพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์
4.    เป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ข้อกฎหมายใหม่ ๆ แก่สมาชิกผู้ประกอบการของสมาคมฯ
5.    ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ
6.    จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

 

ด้านการบริหาร

 1. ทำงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำปี  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับด้านการเงิน
 2. ทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี   ให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 4. จัดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคมฯ ประมาณไตรมาสละ 1 ครั้ง
 5. จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

 

ด้านการประชาสัมพันธ์

 1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. จัดทำ WEB SITE ของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  และสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้รวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต
 3. จัดทำวารสาร  NEWSLETTER เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความ ข้อมูลเชิงวิชาการ ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยจะจัดทำทุกไตรมาส
 4. ประชาสัมพันธ์งานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานเอกชน   เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการขายสำหรับสมาชิกผูประกอบการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป
 5. จัดทำเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนต่าง ๆ กับสมาคมฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และจัดหาสื่อการตลาดใหม่ ๆ มาให้แก่มวลสมาชิก

 

ด้านกิจกรรมพิเศษและตลาด

 1. ร่วมมือกับสมาคมฯ อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเสวนา หรือกิจกรรมที่เป็นประชุมแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 2. จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นด้านกีฬา และอื่น ๆ
 4. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ
 5. จัดทำแผนหารายได้  ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ  เช่น การจัดงานมหกรรมบ้าน ร่วมกับหน่วยงานเอกชน  
 6. จัดหารายได้  โดยการจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ
 7. จัดหารายได้  จากการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมฯ
Read more...
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

 
 1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 2. สนับสนุน และช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์  สอดคล้อง  และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ
 3. ทำการวิจัย เกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยน และเผยแผ่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสาร การค้าอันเกี่ยวกับการวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. ขอสถิติ หรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก
 5. ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิต หรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตราฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุงวิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 6. ร่วมมือกับรัฐบาล ในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์
 7. ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 8. ทำความตกลง หรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 9. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 10. ไม่มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือโต๊ะสนุกเกอร์
 11. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. ให้คำปรึกษา ด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
 13. จัดทำข้อมูลด้านการตลาดเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการตลาด
 14. จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาด ในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์
 15. ประสานงานกับสถาบัน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 16. สร้างระบบ การจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์
Read more...

คุณภัทรนิษฐ์  กลิ้งที (ก้อย)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

คุณณัฐวรรณ  แก้วเจริญ (ณัฐ)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 คุณฐานิดา  อุบลศิริ (เบญ)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/บัญชีการเงิน

 

 คุณไพรินทร์  ฉิมพัด (ยุ้ย)

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/ประชาสัมพันธ์


 คุณอนันต์ศักดิ์  หวังรักกลาง (โอ)

 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ/ประชาสัมพันธ์

Read more...

RESAM

Written by Published in เมนูหลัก

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 


สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

Read more...
ประวัติสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อสมาคม :      การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อนายกก่อตั้ง :      ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
ที่อยู่ :      155/5 หมู่.10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบล.บางรักพัฒนา อำเภอ.บางบัวทอง
จังหวัด.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ :     0-2925-4571-2
โทรสาร :     0-2925-4573
มือถือ :     08-1721-4871-2
เว็บไซด์ :   http://www.resam.or.th/
อีเมลล์ :    mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1.     ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.     ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.     จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4.     ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี

    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
    คุณชนินทร์ เกิดวิธี     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิชาแมเนจเมนท์ จำกัด
    คุณศิริพรรณ เจนวานิชย์     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีร-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    ร่วมกันก่อตั้งสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นมา ให้เป็นที่รู้จักในแวดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

    กิจกรรมหลักของสมาคม

    1. จัดทำ WebSite เพื่อให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
    2. จัดทำฝึกอบรมนักขายและการตลาด ให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
    3. จัดทำวารสาร NewsLetter เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ
    4. จัดสัมมนาใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก
    5. จัดกิจกรรมการกุศล บำเพ็ญประโยชน์
    6. ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
    7. ร่วมกับหน่วยราชการเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการ
    8. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี / จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
    9. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ

    ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

    1. สัมมนาใหญ่ "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 21 กันยายน 2548
    2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006" เมื่อ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548
    3. ฝึกอบรมหลักสูตร "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ" เมื่อ 27 - 28 มกราคม 2549
    4. Drnner Talk เรื่อง "ชัยภูมิกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 25 เมษายน 2549
    5. สัมมนาใหญ่ "ฮวงจุ้ย จับทิศการตลาดปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ" เมื่อ 21 มิถุนายน 2549

     กิจกรรมทางสังคมร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอก ของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2548 - 2549


    7-8 พฤษภาคม 2548     เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
    6 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    ณ ห้อง 301 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    19 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่น 2
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
    10 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
    18 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาในงานเวที สศค. เรื่องบ้านมือสอง
    จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ณ ห้องประชุม ป๋วย อี๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามแผนงาน ประจำปี 2548
    เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จำกัด
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.15-11.30 น.
    2 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง
    จัดโดย สภาที่อยู่อาศัยไทย
    ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    5 กันยายน 2548     เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว "โค้งสุดท้ายก่อนงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย"
    จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
    13 กันยายน 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    16 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการส่งเสริมธุรกิจบ้านมือสองอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เวลา 10.00 น.
    24 กันยายน 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านจัดสรร สี่มุมเมือง ครั้งที่ 17"
    จัดโดย บจก.สื่อวัฏสาร
    ณ บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น.
    24 กันยายน 2548     เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วิกฤติสร้างโอกาสได้จริงหรือ ?" ในมุมมองมืออาชีพ
    ด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย Three Force Communications Co., Ltd.
    ณ ห้องสุโขทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 10.45 - 12.30 น.
    30 กันยายน 2548     เข้าร่วมอภิปราย หลักสูตร "การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 6"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น รูม 2 สุขุมวิท 11 เวลา 14.45 - 16.45 น.
    13 ตุลาคม 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    15 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมงาน "นโยบายส่งเสริมปลูกบ้านประหยัดพลังงาน"
    จัดโดย บจก.ซีเอสเอส อลิอันซ์
    ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    19 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อสังหาฯ เปิดตัว 9 เดือนแรก ปี 48 : ดัชนีนโยบาย
    และแผนปี 49" จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30 - 17.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13
    จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
    ณ บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 14.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผน
    การ ใช้ที่ดินทางการพาณิชย์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม
    31 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านพร้อมอยู่ ครั้งที่4"
    จัดโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง และบจก.โฮมบายเออร์ไกด์
    ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
    9 พฤศจิกายน 2548     เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    21 พฤศิจกายน 2548     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
    ระหว่างไทยและสิงคโปร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ เวลา 08.45 - 18.30 น.
    15 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จะรอด จะรวยได้อย่างไรภายใต้ FTA"
    จัดโดย หอการค้าไทย
    ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท
    16 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน"
    จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
    22 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมงาน "พิธีมอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2548"
    จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ณ โรงแรม LANDMARK ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
    22 ธันวาคม 2548     เป็นวิทยากร งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 "เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ปทท. ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 12.40 น.
    6 มกราคม 2549     เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2549 "RED NIGHT PARTY"
    จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
    ณ ห้องพระราม 9 บอลรูมบี โรงแรมแม็กซ์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
    19 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ชั้น G บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เวลา 11.20 - 12.00 น.
    27 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน News Home Builder # 1
    จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
    ณ ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เวลา 10.30 น.
    2 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมอภิปรายหลักสูตร การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7
    หัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายมืออาชีพ"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
    3 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เวลา 11.30 - 12.00 น.
    6 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการด้านผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
    จัดโดย สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. เวลา 14.00 น.
    10 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
    หัวข้อ "บัณฑิตบริหารธุรกิจ 2006"
    จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม
    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 11.30 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 10.30 - 12.00 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากร หัวข้อ "กลยุทธ์การขายในปัจจุบันของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย" และ "การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ"
    จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน
    ณ โรงแรมแลนด์ มาร์ค ชั้น 7 เวลา 09.00 -12.00 น.
    1 มีนาคม 2549     เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมบ้านน่าอยู่"
    จัดโดย บจก.วี คอนเน็ค ดีไซน์ แลนด์ พริ้นติ้ง
    ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เวลา 16.30 น.
    7 - 8 มีนาคม 2549     เข้าร่วมประชุม Regional Business Forum on e-Finance
    จัด โดยศูนย์ข้อมูลนักลงทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
    ณ ห้องเรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
    23 มีนาคม 2549     เป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 42 "นวัตกรรมอสังหาฯ ปี 49 : วิสัยทัศน์ นักพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
    ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องรัตนโกสินทร์) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
    รายการ Property Talk ช่อง 11

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548เวลา 08.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : งานฝึกอบรม "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"                    
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอภิชาต อาชาเดช (อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มานพ พงษ์ทัต

    รายการหมายเหตุประเทศไทย ช่อง 11

              วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16.00 - 16.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 49
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมฯ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

    
Read more...

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1774 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3431 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4707 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7894 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9968 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10496 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15244 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more