Print this page

นโยบายของสมาคมปี 2550-2551

นโยบายของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ด้านวิชาการ

1.    จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
2.    จัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลที่สนใจ
3.    ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการบรรยายพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์
4.    เป็นศูนย์กลาง ในการเผยแพร่ข้อกฎหมายใหม่ ๆ แก่สมาชิกผู้ประกอบการของสมาคมฯ
5.    ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ
6.    จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

 

ด้านการบริหาร

 1. ทำงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจำปี  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับด้านการเงิน
 2. ทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี   ให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 4. จัดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคมฯ ประมาณไตรมาสละ 1 ครั้ง
 5. จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี  และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

 

ด้านการประชาสัมพันธ์

 1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. จัดทำ WEB SITE ของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  และสามารถติดต่อสมาคมฯ ได้รวดเร็วทางอินเตอร์เน็ต
 3. จัดทำวารสาร  NEWSLETTER เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความ ข้อมูลเชิงวิชาการ ให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยจะจัดทำทุกไตรมาส
 4. ประชาสัมพันธ์งานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับหน่วยงานเอกชน   เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการขายสำหรับสมาชิกผูประกอบการ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป
 5. จัดทำเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนต่าง ๆ กับสมาคมฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และจัดหาสื่อการตลาดใหม่ ๆ มาให้แก่มวลสมาชิก

 

ด้านกิจกรรมพิเศษและตลาด

 1. ร่วมมือกับสมาคมฯ อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเสวนา หรือกิจกรรมที่เป็นประชุมแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
 2. จัดกิจกรรมการกุศล เพื่อให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นด้านกีฬา และอื่น ๆ
 4. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ
 5. จัดทำแผนหารายได้  ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสมาคมฯ  เช่น การจัดงานมหกรรมบ้าน ร่วมกับหน่วยงานเอกชน  
 6. จัดหารายได้  โดยการจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ
 7. จัดหารายได้  จากการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมฯ