Print this page

RESAM

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 


สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์  รวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์