เกี่ยวกับสมาคมฯ

ประวัติสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อสมาคม :      การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ชื่อนายกก่อตั้ง :      ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
ที่อยู่ :      155/5 หมู่.10 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ตำบล.บางรักพัฒนา อำเภอ.บางบัวทอง
จังหวัด.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ :     0-2925-4571-2
โทรสาร :     0-2925-4573
มือถือ :     08-1721-4871-2
เว็บไซด์ :   http://www.resam.or.th/
อีเมลล์ :    mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1.     ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
2.     ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3.     จัดอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่รับผิดชอบด้านการตลาดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
4.     ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเงินหรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุประสงค์

ประวัติ / ความเป็นมาของสมาคม

    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 โดยมี

    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น     ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
    คุณชนินทร์ เกิดวิธี     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิชาแมเนจเมนท์ จำกัด
    คุณศิริพรรณ เจนวานิชย์     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีร-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

    ร่วมกันก่อตั้งสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขึ้นมา ให้เป็นที่รู้จักในแวดอสังหาริมทรัพย์ของไทย

    กิจกรรมหลักของสมาคม

    1. จัดทำ WebSite เพื่อให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไป
    2. จัดทำฝึกอบรมนักขายและการตลาด ให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
    3. จัดทำวารสาร NewsLetter เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ
    4. จัดสัมมนาใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสมาชิก
    5. จัดกิจกรรมการกุศล บำเพ็ญประโยชน์
    6. ให้ความร่วมมือแก่สถาบันการศึกษาในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
    7. ร่วมกับหน่วยราชการเพื่อจัดกิจกรรมพิเศษทางวิชาการ
    8. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี / จัดประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
    9. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ

    ผลงานที่ผ่านมาในอดีต

    1. สัมมนาใหญ่ "สงครามการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 21 กันยายน 2548
    2. ฝึกอบรมหลักสูตร "การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยุค 2006" เมื่อ 24 - 25 พฤศจิกายน 2548
    3. ฝึกอบรมหลักสูตร "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ" เมื่อ 27 - 28 มกราคม 2549
    4. Drnner Talk เรื่อง "ชัยภูมิกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เมื่อ 25 เมษายน 2549
    5. สัมมนาใหญ่ "ฮวงจุ้ย จับทิศการตลาดปรับศาสตร์อสังหาฯ ฟันฝ่าเศรษฐกิจ" เมื่อ 21 มิถุนายน 2549

     กิจกรรมทางสังคมร่วมกับองค์กรและบุคคลภายนอก ของ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2548 - 2549


    7-8 พฤษภาคม 2548     เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมเรดิสัน ห้องมณฑาทิพย์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
    6 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    จัดโดย โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    ณ ห้อง 301 ตึกคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    19 มิถุนายน 2548     เป็นวิทยากรสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย รุ่น 2
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมฟอร์จูน ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
    10 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
    18 สิงหาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาในงานเวที สศค. เรื่องบ้านมือสอง
    จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ณ ห้องประชุม ป๋วย อี๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามแผนงาน ประจำปี 2548
    เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จำกัด
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เวลา 09.15-11.30 น.
    2 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมสรุปข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง
    จัดโดย สภาที่อยู่อาศัยไทย
    ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    2 กันยายน 2548     เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง เทคนิคการเลือกซื้อบ้าน
    จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ณ ห้องประชุม 1004 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    5 กันยายน 2548     เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว "โค้งสุดท้ายก่อนงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "งานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ"
    จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 - 12.00 น.
    9 กันยายน 2548     เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย"
    จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
    ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
    13 กันยายน 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง" จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    16 กันยายน 2548     เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการส่งเสริมธุรกิจบ้านมือสองอย่างเป็นรูปธรรม
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เวลา 10.00 น.
    24 กันยายน 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านจัดสรร สี่มุมเมือง ครั้งที่ 17"
    จัดโดย บจก.สื่อวัฏสาร
    ณ บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เวลา 11.00 น.
    24 กันยายน 2548     เป็นผู้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "วิกฤติสร้างโอกาสได้จริงหรือ ?" ในมุมมองมืออาชีพ
    ด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย Three Force Communications Co., Ltd.
    ณ ห้องสุโขทัย 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เวลา 10.45 - 12.30 น.
    30 กันยายน 2548     เข้าร่วมอภิปราย หลักสูตร "การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 6"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น รูม 2 สุขุมวิท 11 เวลา 14.45 - 16.45 น.
    13 ตุลาคม 2548     เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    15 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมงาน "นโยบายส่งเสริมปลูกบ้านประหยัดพลังงาน"
    จัดโดย บจก.ซีเอสเอส อลิอันซ์
    ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    19 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมประชุมวิชาการ "อสังหาฯ เปิดตัว 9 เดือนแรก ปี 48 : ดัชนีนโยบาย
    และแผนปี 49" จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถ.รัชดาภิเษก เวลา 13.30 - 17.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13
    จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
    ณ บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 14.00 น.
    27 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผน
    การ ใช้ที่ดินทางการพาณิชย์ของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม
    31 ตุลาคม 2548     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านพร้อมอยู่ ครั้งที่4"
    จัดโดย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักซ์ เซ็นเตอร์ บจก.บี.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่ง และบจก.โฮมบายเออร์ไกด์
    ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
    9 พฤศจิกายน 2548     เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
    21 พฤศิจกายน 2548     เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
    ระหว่างไทยและสิงคโปร์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ เวลา 08.45 - 18.30 น.
    15 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จะรอด จะรวยได้อย่างไรภายใต้ FTA"
    จัดโดย หอการค้าไทย
    ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถ.สุขุมวิท
    16 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน"
    จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
    ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
    22 ธันวาคม 2548     เข้าร่วมงาน "พิธีมอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2548"
    จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
    ณ โรงแรม LANDMARK ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 09.00-12.00 น.
    22 ธันวาคม 2548     เป็นวิทยากร งานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 "เรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ปทท. ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ เวลา 11.30 - 12.40 น.
    6 มกราคม 2549     เข้าร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2549 "RED NIGHT PARTY"
    จัดโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
    ณ ห้องพระราม 9 บอลรูมบี โรงแรมแม็กซ์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
    19 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง"
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ชั้น G บริเวณหน้าลิฟท์แก้ว
    ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า เวลา 11.20 - 12.00 น.
    27 มกราคม 2549     เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน News Home Builder # 1
    จัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
    ณ ห้องบางนา ฮอลล์ ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา เวลา 10.30 น.
    2 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมอภิปรายหลักสูตร การขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 7
    หัวข้อ "ทำอย่างไรจึงจะเป็นนักขายมืออาชีพ"
    จัดโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
    ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
    3 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เวลา 11.30 - 12.00 น.
    6 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับ
    นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการด้านผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของสถาบันการเงิน
    จัดโดย สนง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. เวลา 14.00 น.
    10 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากรในการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
    หัวข้อ "บัณฑิตบริหารธุรกิจ 2006"
    จัดโดย มหาวิทยาลัยสยาม
    ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 - 11.30 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมบ้านมือสอง 4 มุมเมือง ครั้งที่ 3
    จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
    ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เวลา 10.30 - 12.00 น.
    17 กุมภาพันธ์ 2549     เป็นวิทยากร หัวข้อ "กลยุทธ์การขายในปัจจุบันของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย" และ "การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการขายให้ประสบความสำเร็จ"
    จัดโดย ธนาคารเกียรตินาคิน
    ณ โรงแรมแลนด์ มาร์ค ชั้น 7 เวลา 09.00 -12.00 น.
    1 มีนาคม 2549     เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมบ้านน่าอยู่"
    จัดโดย บจก.วี คอนเน็ค ดีไซน์ แลนด์ พริ้นติ้ง
    ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เวลา 16.30 น.
    7 - 8 มีนาคม 2549     เข้าร่วมประชุม Regional Business Forum on e-Finance
    จัด โดยศูนย์ข้อมูลนักลงทุนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
    ณ ห้องเรอนัวร์ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
    23 มีนาคม 2549     เป็นวิทยากรงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 42 "นวัตกรรมอสังหาฯ ปี 49 : วิสัยทัศน์ นักพัฒนาที่ดิน และที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์"
    จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
    ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องรัตนโกสินทร์) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร
    รายการ Property Talk ช่อง 11

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2548เวลา 08.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : งานฝึกอบรม "นักขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ"                    
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณอภิชาต อาชาเดช (อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์มานพ พงษ์ทัต

    รายการหมายเหตุประเทศไทย ช่อง 11

              วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เวลา 16.00 - 16.30 น.
                        ประเด็นสัมภาษณ์ : แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 49
                        ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณไพโรจน์ สุขจั่น (นายกสมาคมฯ)
                        ผู้ดำเนินรายการ : คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

    

คณะกรรมบริหารสมาคม

สมศักดิ์ ชุติศิลป์

สมศักดิ์  ชุติศิลป์

ชื่อ-สกุล สมศักดิ์ ชุติศิลป์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปริญญาโท บริหารธุรก...

02-06-2560 Hits:1667 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลทั่วไป

NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร สมาชิก 1 SM4802-0...

27-06-2559 Hits:3291 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล

รายชื่อสมาชิกประเภทสามัญนิติบุคคล   NO. รหัส รายชื่อ ตำแหน่ง ชื่อบริษัท โทร...

27-06-2559 Hits:4521 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

คณะกรรมการบริหาร ปี 56-57

    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ...

26-03-2556 Hits:7759 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

คณะกรรมการบริหารปี 54-55

   ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคม ฯ ประจำปี 2554-2555 (นายกต่อตั้งปี 2548-ปัจจุบัน) ประธาน...

29-08-2554 Hits:9885 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

คณะกรรมการสมาคมฯปี50-51

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกก่อตั้งสมาคมฯ ประธานกลุ่ม / บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ...

17-04-2552 Hits:10410 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

คณะกรรมการสมาคมฯปี52-53

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น กรรมการที่ปรึกษา (นายกก่อตั้งสมาคม ปี 2548-2549)ประธานกรรมการบริหารกล...

02-02-2552 Hits:15153 คณะกรรมการบริหารสมาคม RESAM - avatar RESAM

Read more