RESAM

RESAM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website URL:

ภาพกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานการตรวจบ้านมือสอง
  จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

ภาพกิจหลักสูตร “นักขายอสังหามืออาชีพ”   รุ่น 3
  จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์   รุ่น  1
    จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น
    เกี่ยวกับเรื่อง    “ความรู้เกี่ยวกับ การพิจารณาสินเชื่อบ้านเบื้องต้น”   สำหรับสมาชิก

  

 

 

 

 

หลักสูตร “นักขายอสังหามืออาชีพ”   รุ่น  2
    จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 

 

 

 

เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหริมทรัพย์ สามารถดาวโหลดใบสมัครที่ด้านล่าง พร้อมส่งเอกสารการสมัครเข้ามาได้เลยค่ะ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

 

 1. ได้รับสิทธิในการส่งผู้บริหาร หรือ เจ้าหน้าที่  เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 2. ได้รับสิทธิเข้าร่วมงานเสวนาใหญ่ประจำปีได้ฟรี 2 ท่าน และผู้ติดตาม ในราคาพิเศษ (ราคาสมาชิก)
 3. ได้รับทราบข่าวสารของสมาคมฯ   มาตรการของภาครัฐ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทางอีเมลล์ และเว็บไซด์สมาคมตลอดอายุสมาชิก
 4. ได้รับสิทธิ Link Web Site ของท่าน  ลงใน www.resam.or.th  ของสมาคมฯ ฟรีตลอดอายุสมาชิก
 5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ประจำปี  เพื่อสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มสมาชิก  และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Value Chain)
 6. เสนอความคิดเห็น  หรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
 7. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น  ซักถาม  เสนอบัญญัติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  หรือในการประชุมใหญ่วิสามัญ
 8. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ประจำปี  หรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคมฯ

 

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

ดั่งนี้

 1. กรอกใบสมัครสมาชิก (สีฟ้า)    1 ใบ      ดาวน์โหลดที่นี่    ใบสมัครสมาชิก
 2. รูปถ่ายขนาด 1”          2  รูป   
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1  ใบ 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ  
 5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ    1 ชุด  (ถ้ามี) 
 6. นามบัตรที่มีตราโลโก้บริษัทฯ      1 ใบ  (ถ้ามี)  
 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ    1  ชุด (ครบชุด) 
 8. ชื่อ WEB SITE ของท่านที่ต้องการ LINK ใน WEB SITE ของสมาคมฯ

    หมายเหตุ:    กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดส่งมาทางไปรษณีย์ พร้อมลงทะเบียนตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ  เพื่อป้องกันเอกสารหาย  

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 

    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 

 • คุณก้อย และ คุณณัฐ

เลขที่ 155/5 หมู่ 10  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  แขวงบางรักพัฒนา 
เขตบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 

   

หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข 02-925-4571-2  , 081-721-4871
    โทรสาร  02-925-4573  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Walk Rally RESAM FOR RESAM รั้งที่ 1 เพชรรัชต์ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ สระบุรี
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2552
จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)รับสมาชิกและบุคคลภายนอก จำนวน 100 คน

 

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักขายอสังหามืออาชีพ”   รุ่น  4
    จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร   Professional Marketing for Real Estate” # 3 “นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์”รุ่น 2

จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนมัสการ เสด็จพ่อ ร.๕  และเชิญชม “ถ้ำแก้วเนรมิต” หินธาตุกายสิทธิ์ กำหนดการงานวันที่ 23 ตุลาคม 2552