Print this page

หลักสูตร “นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1

                                                                                   
โครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1  โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

    1.  หลักการและเหตุผล

            ภาย ใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน รวมถึงความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    รวมทั้งที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหา

ริม ทรัพย์ที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างจำเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือ ทางการบริหารการตลาดใหม่ เข้ามาช่วยในการปรับกลไกตลาดและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ     เพื่อที่จะปรับตัวและนำมาซึ่งความได้เปรียบในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดมาถือครองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในธุรกิจนั้น ๆ    ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุมตลาดมากกว่า   ทำ อย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจ สามารถปรับเปลี่ยนพร้อมรับต่อสถานการณ์ที่ในปัจจุบันขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค ที่มีข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีอำนาจในการซื้อได้เป็นอย่างมีระบบ นักบริหารการตลาดต้องเข้าใจระบบการบริหารการตลาดและต้องรู้จัก และเข้าใจกลยุทธ์และหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรุกตลาดไปพร้อมๆ กัน

           ดังนั้น สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์    จึงตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 1 ขึ้น    เพื่อ ให้ผู้บริหารการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด และการนำเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการวางแผนตลาด การวิจัยตลาด วิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค ทิศทางความต้องการของผู้บริโภค การวิเคราะห์การตลาด การสร้างเป้าหมายลูกค้า และการเจาะตลาดผู้บริโภค ตลอดจนถึงการสร้างแบรนด์ของสินค้า ต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และมั่นใจและวางใจในตราสินค้าและองค์กร รวมถึงพร้อมที่จะวิเคราะห์ และศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ      พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานควบคู่กันไปในระบบการบริหารงานการตลาดในปัจจุบัน        เพื่อ ให้นักบริหารการตลาดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

 
  2.  วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้บริหารทางการตลาด  ได้ พัฒนาศักยภาพการนำเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการวางแผนการ ตลาด    การวิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขันทางการตลาด และสามารถแก้ปัญหาต่อสถานการณ์ด้านการแข่งขันด้านการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           2.   เพื่อให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค และกลยุทธ์    ตลอดจนกระบวนการ ของการบริหารการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างตรงประเด็นอย่างมีระบบ
           3.  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย      และเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่  กำลังจะเกิดขึ้นในด้านการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           4.  เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองต่าง ๆ    ของผู้บริหารธุรกิจด้าน  อสังหาริมทรัพย์โดยตรง   รวมถึงการเปิดโอกาสให้ในการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารการตลาดได้เป็น
อย่างดี
  

  3.  หัวข้อการอบรม

           1.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

           2.   อสังหาริมทรัพย์และการตลาดของไทย

           3.   ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน อื่น ๆ

           4.   การวางแผนการตลาดภายใต้ภาวะวิกฤต

           5.   นวัตกรรมทางการตลาดสมัยใหม่

           6.   Workshop I โจทย์ ศึกษาด้าน Supply / Demand และการวางแผนการตลาด (แบ่งกลุ่ม) 

           6.   การวิจัยตลาดและเครื่องวิเคราะห์การตลาด

           7.   Product Design in RE

           8.   Workshop II (เลือก Product หรือศึกษาด้าน S/D และ การวางแผนการตลาด)

           9.   การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

         10.   Product Design in RE

         11.   Workshop III  เก็บข้อมูล สินค้า และสรุปเบื้องต้น

         12.   การส่งเสริมการขาย Promotion in RE

         13.   CRM / IMC / After Sales

         14.   การสร้าง TEAM การขาย / ตลาด

         15.   การสื่อสารการตลาด – การขาย และ RE Agencies เชิงรุก

         16.   Workshop IV วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนด้านการตลาด Promotion กำหนดกลยุทธ์                 เป้าหมายตลาด

         17.   Pitfalls ในตลาด RE

         18.   Case Study I   ตลาด RE –  Low Rise

           10. Case Study II  ตลาด – Commercial –  โรงแรม

           11. Case Study III ตลาด – Condominium

           12.  Workshop V Final – แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด

           13.  ศึกษาดูงานโครงการตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้ว (Field Trip)

 
  4.   ประธานหลักสูตร


            ศาสตราภิชาน รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต
            ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

  5.  คณะวิทยากร

1.    รศ.มานพ พงศทัต              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.    ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.    รศ.ศศนันทน์ วิวัฒนชาต     คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.    อาจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น            ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมการขายและการตลาด  อสังหาริมทรัพย์
6.    คุณวิชัย ว่องศิลป์วัฒนา     ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท โอสถสภาเต็กเฮงหยู จำกัด
7.    อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครสเซ็นอินเตอร์บิซ จำกัด
8.    ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
9. คุณอภิสิทธิ์ ลิ้มล้อมวงศ์        อดีตนายกสมาคมผู้การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
10.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านอีกมากมาย
 
 
  6. ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม


                 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม 2554
                 รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม รวม 66 ชั่วโมง (รวม 15 วัน)
                 ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.  วันละ 3 ชั่วโมง
                 ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  วันละ 6 ชั่วโมง
                 ณ ห้องประชุมใหญ่ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

  7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                 ผู้บริหารด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำงานด้านการตลาดในงานอสังหาริมทรัพย์และผู้เกี่ยวข้องประมาณ 60 คน

 
  8.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


                 ผู้ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และต้องการเป็นนักการตลาดแบบมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 
  9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                  1.  ให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปภายนอก  เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในด้านการตลาด      
                 2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้จัก และสัมพันธ์กันในนักบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้แก่บุคคลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และการทำธุรกิจร่วมกัน
                 3. เพื่อเป็นเครื่องการันตีได้อย่างแน่นอน  ในการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าทำงานกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมฯ
 
  10.  การประเมินผล และเกณฑ์การรับวุฒิบัตร

                  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเข้าร่วมฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80    ของเวลาในการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด และมีการเสนอรายงานจึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรรับรอง
จากสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 

  11 . งบประมาณ


 
               ค่าลงทะเบียน 29,500.-บาท
 

  12.  ผู้ประสานงานโครงการ

                  RE CU MANAGEMENT UNIT

สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 
02- 214-1604 – 05 โทรสาร 02 -214 – 1606
โทรศัพท์ 
02-925-4571-2 , 081-721-4871, 085-133-4404   

ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    :        RE-CU.COM และสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ตลอดเวลา

  • โทรศัพท์ 02-214-1604 – 6 และ 02-925–4571 , 081-721-4871 , 089-524-6972 
  •  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คุณนุจรี (นุช) , คุณคณภร (มิ้วล์)

ดาวโหลดใบสมัครWord

ดาวโหลดใบสมัครแบบ Zip

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่            

 

กำหนดการอบรมเชิงวิชาการ

หลักสูตร นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์รุ่นที่ 1

(Professional marketing for Real Estate)

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 2 กรกฏาคม 2554

  ห้องประชุม 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่และเวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554

16.30 น.

17.30 – 18.00 น.

 

18.00 – 21.00 น.

 

ลงทะเบียน และพิธีเปิดการอบรม

ปฐมนิเทศน์ / แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม / แจกโจทย์

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

รศ.มานพ พงศทัต /

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล

ดร.ศักดิ์ ประสานดี

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554

09.30 – 12.30 น.

13.30 – 16.30 น.

 

อสังหาริมทรัพย์และการตลาดของไทย

Workshop I โจทย์ ศึกษาด้าน Supply / Demand

และการวางแผนการตลาด (แบ่งกลุ่ม)

 

รศ.มานพ   พงศทัต

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

17.30 – 20.30 น.

 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ อเมริกา ญี่ปุ่น จีน

 

คุณพัลลภ กฤตยานวัช

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554

09.30 – 12.30 น.

13.30 – 16.30 น.

 

การวางแผนการตลาดในภาวะวิกฤต

นวัตกรรมทางการตลาดสมัยใหม่

 

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

17.30 – 20.30 น.

 

Workshop II เลือก Product หรือศึกษาด้าน S/D และแผนการตลาด

 

รศ.มานพ / ดร.ไพโรจน์ /

รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554

09.30 – 12.30 น.

13.30 – 16.30 น.

 

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

 

คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554

17.30 – 20.30 น.

 

การวิจัยการตลาด เครื่องมือวิเคราะห์

 

คุณวิชัย ว่องศิลปวัฒนา


 


วันที่และเวลา

หัวข้อการสัมมนา

วิทยากร

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554

09.30 – 12.30 น.

13.30 – 16.30 น.

 

การส่งเสริมการขาย Promotion in RE

Workshop III เก็บข้อมูล สินค้า สรุปเบื้องต้น

 

รศ.มานพ / ดร.ไพโรจน์ /

รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554

17.30-20.30 น.

 

Product Design in RE

 

รศ.มานพ พงศทัต

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554

09.00-16.00 น.

 

ศึกษาดูงานที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รศ.มานพ พงศทัต / GROUP

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554

09.00-12.00 น.

 

ศึกษาดูงานที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

รศ.มานพ พงศทัต / GROUP

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554

17.30-20.30 น.

 

CRM / IMC / After Sales

 

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554

09.30-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 

การสร้างทีมการขาย / ตลาด

การสื่อสารทางการตลาด และ RE Agencies เชิงรุก

 

อ.ธนารัช วัชระพิสุทธิ์

คุณอภิชาต / คุณอรุณี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

17.30-20.30 น.

 

WS IV วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนด้านการตลาด /

Promotion / กำหนดกลยุทธ์เป้าหมายตลาด

 

รศ.มานพ  พงศทัต / ดร.ไพโรจน์ / รศ.ศศนันท์

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 

Pitfalls ในการทำ RE

Case Study 1 การตลาด Re – Low Rise

 

คุณอภิชาต / คุณอรุณี

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

วันศกุร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554

17.30-20.30 น.

 

Case Study 2 การตลาด – Commercial – โรงแรม

 

ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา

คุณอภิสิทธิ์ ลิ้มล้อมวงศ์

วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2554

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

16.30-17.00 น.

 

Case Study 3 การตลาด Condominium

Workshop V Final แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม

 

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น

รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต

รศ.มานพ  พงศทัต

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32