Print this page

Power Within …ปลุกพลังสู่นักขายมือโปรฯ”

เรื่อง “ Power Within …ปลุกพลังสู่นักขายมือโปรฯ”
โดยกำหนดการได้จัดให้มีขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. – 17.30 น. 
 ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ ถนนพระราม 4  
  ที่  ขต  257 / 2553
    วันที่ 16 สิงหาคม 2553
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา  เรื่อง “ Power Within …ปลุกพลังสู่นักขายมือโปรฯ”
เรียน    ท่านสมาชิกสมาคม ฯ และบุคคลทั่วไปทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการ และใบตอบรับ
     
    เนื่องด้วย  “สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  และ  “ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์”  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่    ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาย่อยประจำปี 2553 ขึ้น   ในหัวข้อเรื่อง
 “ Power Within…ปลุกพลังสู่นักขายมือโปร ฯ”   โดยกำหนดการได้จัดให้มีขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
 เวลา 13.00 น. – 17.30 น.   ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ ถนนพระราม 4   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิก  ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งสามารถจะนำข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ  ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน นับได้ว่าการจัดงานสัมมนาย่อยในครั้ง
นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย  โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ชำนาญการ
ต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายในครั้งนี้  อาทิเช่น “คุณสัมมา  คีตสิน”  ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  “คุณศุภกิจ รุ่งโรจน์”  นักปลุกพลังมือ 1 ของประเทศ  ซึ่งทางสมาคมฯ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
    ในการนี้ทางสมาคม ฯ  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคม  ให้การตอบรับเข้าร่วมฟังสัมมนา
ในครั้งนี้  เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะได้สำรองที่ให้แก่ท่านต่อไป 
   
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

    ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                        
    (นายวิศิษฐ์ คุณาทรกุล )
      

 

กำหนดการสัมมนาเรื่อง  “Power Within … ปลุกพลังสู่นักขายมือโปรฯ”

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
ณ ห้องออดิทอเรียม  สมาคมธรรมศาสตร์  ถนนพระราม 4
โดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

12.30 น. – 13.00 น.        ลงทะเบียน
13.00 น. – 13.15 น.        คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล
                                   นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
                                   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการการจัดงาน
13.15 น. – 14.15 น.        ระบบ MLS กับการพัฒนานายหน้าสู่การเป็นนักขายอินเตอร์
                                   โดย  คุณสัมมา คีตสิน
                                   ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
14.15 น. – 14.30 น.        คอฟฟี่เบรก พร้อมชมการสาธิตระบบ MLS กับการขายบ้านมือสอง
14.30 น. – 16.30 น.        "Power Within… ปลุกพลังสู่นักขายมือโปรฯ”
                                   โดย  คุณศุภกิจ  รุ่งโรจน์  
                                   นักปลุกพลังมือ 1 ของประเทศ
                                   ปิดการสัมมนา          นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

 

                                           *************************

 

จมหมายเชิญ

ใบตอบรับ

แผนที่

 

                                              

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32