Print this page

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร หลักสูตร นักขายอสังหามืออาชีพ รุ่น 4

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักขายอสังหามืออาชีพ”   รุ่น  4
    จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

  1.  หลักการและเหตุผล

 

                   ในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้ทุกองค์กรต่างปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะแย่งชิงความได้เปรียบและถือครองส่วนแบ่งตลาด ตลอดจนเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มากที่สุด ปัจจัยที่สำคัญ คือทำอย่างไรจะได้นักขายเป็นมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ เข้าใจกระบวนการขายได้อย่างมีระบบ มีการวางแผนและรู้จักการใช้เทคนิคในการขาย การโน้มน้าวใจผู้ซื้อให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสร้างแรงจูงใจในทางบวกต่อองค์กร สร้างรายได้ให้องค์กรได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

                      ดังนั้น สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  จึงกำหนดจัดการสัมมนาหลักสูตร นักขายอสังหามืออาชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป และสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  2.  วัตถุประสงค์

 

                 1.  เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์แก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป

และสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                      2.    เพื่อลดภาระนายจ้างในการจัดการฝึกอบรม หรือการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน

ในการปฏิบัติหน้าที่

                      3.    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา        

 

  3.  หัวข้อการสัมมนา

 

1.        กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

2.        คู่มือการขายอย่างมืออาชีพ (NAR) 

3.        ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์

4.        รู้จักผู้ซื้อ /  จิตวิทยาการขาย  /  การเจรจา  และการสร้างยอดขาย  /  ผลกระทบ

5.        การเงิน  /  การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

6.        การสร้างเป้าหมายการขาย และทีมการขาย

                         7.   การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขาย

                         8.   การบริการหลังการขาย / กฎหมายบ้านจัดสรร / อาคารชุด

                         9.  รู้จักสินค้าเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง แนวราบ / แนวสูง

4.  ขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตร

 

                   1.  การสร้างกำลังใจสำหรับงานขาย

                         2.  กลยุทธ์การวางแผนการขาย

                         3.  เทคนิคและจิตวิทยางานขาย

                         4.  กลยุทธ์การปิดการขายและภารกิจหลังงานขาย

 

 

  5.  ประธานหลักสูตรการสัมมนา

 

                   รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต

                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 6.  คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

          1. รศ.มานพ  พงศทัต                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

             2. คุณสัมมา คีตสิน                                             ผอ.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์            

             3. ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น                                        นายกก่อตั้งสมาคมฯ / ประธานกรรมการบริหาร

                                                                                        กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

             4.  ผศ.ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ                                 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             5. คุณชาติชาย  พยุหนาวีชัย                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)

             6. คุณธนารัช  วัชระพิสุทธิ์                                  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เศรสเซ็นต์ อินเตอร์บีช จำกัด

             7. ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา                                ผอ.ฝ่ายสื่อสารวิสาหกิจ และประชาสัมพันธ์  บมจ.การบินไทย

             8. คุณนิวัติ  ลมุนพันธ์                                         กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก เมเนจเมนท์ เรียลตี้ จำกัด

             9. ดร.ศักดิ์  ประสานดี                                         DODT. (การพัฒนาองค์กร)

 

 

 7. ระยะเวลาและสถานที่ในการสัมมนา

 

                 รวมระยะเวลาในการสัมมนารวม 4 สัปดาห์   7  ครั้ง   ( 30  ชั่วโมง)

                      วันศุกร์   3  ครั้ง   ตั้งแต่เวลา 17.30 20.30 น. (วันละ 3 ชั่วโมง)

                      วันเสาร์  4  ครั้ง   ตั้งแต่เวลา  09.30 16.30  น.   (วันละ  6  ชั่วโมง)

                      ณ ห้องประชุมใหญ่  319   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พิธีเปิด พิธีปิด)

                       ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานที่เรียน)

 

 8. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

                 รุ่นละประมาณ   50  -  70   คน

 

 

 9.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

                      ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และต้องการเป็นนักขายแบบมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.        ให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปภายนอก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในงานขาย

                      2.  ส่งเสริมให้เกิดความรู้จัก และสัมพันธ์กันในกลุ่มนักขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะเกื้อหนุน

ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้แก่บุคคลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และการทำธุรกิจร่วมกัน

                      3.  เพื่อเป็นเครื่องการันตีได้อย่างแน่นอน ในการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าทำงานกับบริษัทต่าง ๆ

ที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมฯ

 

  11.  การประเมินผล และเกณฑ์การรับวุฒิบัตร

 

                         ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเข้าร่วมฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาในการบรรยาย

และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด   และมีการเสนอรายงานจึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

 

 12.  งบประมาณ

 

                  2  ค่าลงทะเบียน 7,900.-บาท   (สำหรับบุคคลทั่วไป)

                         2  ค่าลงทะเบียน 6,900.-บาท   (สำหรับสมาชิกสมาคมฯ)

             -  ชำระเงินค่าลงฝึกอบรมหลังจากส่งใบสมัคร ภายใน  7  วัน  รับส่วนลด 5%    

             -  สมัครเข้าร่วมสัมมนา 3 คนขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก  5%  /  ท่าน

 

 13.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

                 สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

                      เลขที่ 155/5 หมู่ 10  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี  ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

                      (ในวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 08.30 18.00 น.)   

                      โทรศัพท์   02-925-4571-2     โทรสาร     02-925-4573     

                      มือถือ       081-721-4871-2 

                      www.resam.or.th   e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ตารางเรียนนักขาย รุ่น 4

ใบสมัครนักขาย รุ่น 4


คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

 

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32