หลักสูตร Professional Marketing for Real Estate” # 1

 

 

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร   Professional Marketing for Real Estate” # 1“นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์”รุ่น 1จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

 

1.  หลักการและเหตุผล

    ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน รวมถึงความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างจำเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือทางการบริหารการตลาดใหม่ เข้ามาช่วยในการปรับกลไกตลาดและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ   เพื่อที่จะปรับตัวและนำมาซึ่งความได้เปรียบในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดมาถือครองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุมตลาดมากกว่า ทำอย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคที่มีข้อมูลได้อย่างดี และมีอำนาจในการซื้อได้เป็นอย่างมีระบบ นักบริหารการตลาดต้องเข้าใจระบบการบริหารและต้องขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรุกตลาดไปพร้อมๆ กัน
    ดังนั้น ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์    จึงกำหนดจัดการสัมมนาหลักสูตร “นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด และการนำเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการวางแผนตลาด การวิจัยตลาด การวิเคราะห์การตลาด การสร้างเป้าหมายลูกค้า และการเจาะตลาดผู้บริโภค ตลอดจนถึงการสร้างแบรนด ของสินค้า ต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น และมั่นใจและวางใจในตราสินค้าและองค์กร รวมถึงพร้อมที่จะวิเคราะห์ และศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ      พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานควบคู่กันไปในระบบการบริหารงานการตลาดในปัจจุบัน        เพื่อให้นักบริหารการตลาดสามารถนำความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

  2.  วัตถุประสงค์

               1.  เพื่อให้ผู้บริหารได้พัฒนาศักยภาพการนำเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
วางแผนการตลาด การวิจัยตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขันทางการตลาด และสามารถแก้ปัญหาและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               2.  เพื่อให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค และกลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการของการบริหารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ
               3.  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมาย  และเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่
กำลังจะเกิดขึ้นในด้านการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               4.  เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้บริหารการตลาด   รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ในการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารการตลาดได้อย่างเป็นอย่างดี

  3.  หัวข้อวิชา

    1.   ละลายพฤติกรรม
    2.   นวัตกรรมทางการตลาด
    3.   ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย
    4.   ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
    5.   การวางแผนการตลาดวิกฤติ
    6.   การวิจัยการตลาด 1
    7.   เครื่องมือการวิเคราะห์การตลาด
    8.   Branding
    9.   องค์กรการตลาด / การขาย RE
    10. Team Work ผลตอบแทน และการสร้างเป้าหมาย
    11. กลยุทธ์การขาย CRM / IMC (After Sales) จิตวิทยาการขาย
    12. กรณีศึกษา ด้านการตลาด Residential, การตลาด Condo
    13. กรณีศึกษา ด้านการตลาดโรงแรม และศูนย์การค้า
    14. กรณีศึกษา ด้านการตลาดอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
    15.  Field Survey
    16.  Final case Group และนำเสนอ
    17.  ศึกษาดูงาน

  4.  หัวหน้าโครงการ

     รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  5.  คณะวิทยากร

1.    รศ.มานพ พงศทัต    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.    ผศ.ดร.ธนวรรณ  แสงสุวรรณ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.    อาจารย์ ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.    ดร.ศักดิ์  ประสานดี    DODT. (การพัฒนาองค์กร)
5.    ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น    นายกก่อตั้ง สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
6.    คุณสรณ์  จงศรีจันทร์    ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารและนักกลยุทธ์การสร้างแบรนด์    บริษัท DENTSU YOUNG & RUBICAM จำกัด
7.    คุณวิชัย  ว่องศิลป์วัฒนา    ผู้อำนวยการอาวุโส
            บริษัท โอสถสภาเต็กเฮงหยู จำกัด
8.  อาจารย์ธนารัช วัชระพิสุทธิ์    กรรมการผู้จัดการ
                    บริษัท เครสเซ่นอินเตอร์บิซ จำกัด
9.  คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต    กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
            บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
10.  ดร.ณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ฝ่ายการตลาด
            บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
11. คุณวิบูลย์  กรมดิษฐ์    กรรมการและรองประธานอาวุโส
                    บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
12. คุณพัลลภ  กฤตยานวัช    ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  (Senior Vice Pressident)
                    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
13.  รศ.ศศนันท์  วิวัฒนชาต    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.  รศ.นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  6. ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

   เริ่มเรียนวันที่  15  พฤษภาคม  2552  -  28  มิถุนายน  2552 

  • รวมระยะเวลาอบรม 57 ชั่วโมง (รวม  15  วัน)
  • ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.  วันละ 3 ชั่วโมง
  • ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  (คาบเช้า)  13.00 – 16.00 น.  (คาบบ่าย)  วันละ 6 ชั่วโมง
  • ณ ห้องประชุม 219  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  7. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมน

    ผู้บริหารด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ทำงานด้านการตลาดในงานอสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องประมาณ  50- 60 คน

  8.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนา

    ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และต้องการเป็นนักการตลาดแบบมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1.  ให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไปภายนอก   เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในด้านการตลาด     
    2.  ส่งเสริมให้เกิดความรู้จัก และสัมพันธ์กันในนักบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้แก่บุคคลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ และการทำธุรกิจร่วมกัน
    3. เพื่อเป็นเครื่องการันตีได้อย่างแน่นอน  ในการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าทำงานกับบริษัท  ต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมฯ

  10.  การประเมินผล และเกณฑ์การรับวุฒิบัตร

    ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเข้าร่วมฟังการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาในการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด และมีการเสนอรายงาน จึงจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

  11 . งบประมาณ

  • ค่าลงทะเบียน    18,500.- บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ค่าลงทะเบียน    15,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    สำหรับสมาชิกสมาคมฯ

 

หมายเหตุ    ชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากได้รับการตอบรับจากสมาคมฯ  รับส่วนลดทันที 5%

  12.  ผู้รับผิดชอบโครงการ /  ติดต่อสอบถาม

   
    ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

  •     โทรศัพท์   02-925-4571-2
  •     โทรสาร     02-925-4573
  •      มือถือ       081-721-4871-2  ,  086-336-8171

โหลดตารางเรียนการตลาดและใบสมัครที่นี่

 ตารางเรียน การตลาด คลิกที่นี่

ใบสมัครคลิกที่นี่ 

 

โหลดโบว์ชัวร์ได้ที่นี่

โบว์ชัวร์ ด้านหน้า   โบว์ชัวร์ด้านหลัง


 


Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32