ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2 / 2550

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  ณ ห้องออคิด 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.30 - 12.00 น.


เวลา กำหนดการ
09.30 น. - 10.00 น.
(30 นาที)
ลงทะเบียน และรับเอกสาร
10.00 น. - 12.00 น.
(120 นาที)
นายไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมฯ และประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 / 2550
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2549
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องพิจารณางบดุลประจำปี 2549 รับรองผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5   แก้ไข และเพิ่มเติมของบังคับของสมาคมฯ
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
( 15 นาที) ( พักรับประทานอาหารว่าง )
ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดประจำปี 2550 - 2551
ปิดการประชุม   ปิดการประชุม ( พักรับประทานอาหาร)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32