ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

“สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์”  ได้กำหนดให้มีการจัดงาน    “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557”  ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน   และงบดุลของสมาคมฯ ในรอบปี 2556   ที่ผ่านมา    ตลอดจนทิศทางในการบริหารกิจการของสมาคมฯ ประจำปี 2557