จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ โรงแรม บางกอกชฎา ห้องบานบุรี  โดยการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพัลลภ  กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและสรุปภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น นายกสมาคมฯ และคุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา และรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนของสมาคมฯ ตลอดจนได้ แก้ไขกฏข้อบังคับของสมาคมฯ โดยให้นายกฯ ที่หมดวาระจะต้องอยู่ช่วยงานสมาคมฯ ในตำแหน่งกรรมการสมาคม อย่างน้อย 1 ปี และนายกสมาคมฯมีสิทธิเลือกคณะทำงานได้ 5 ท่านเพื่อเข้ามาช่วยงานสมาคมฯ ในตำแหน่งกรรมการสมาคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  และในปี2556 นี้ ได้เลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ รวม 20 ท่าน ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

1.  ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น    ประธานกรรมการบริหาร   กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2.  คุณภัทราภรณ์   จรูญโรจน์ ณ อยุธยา    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด
3.  ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์    ประธานกรรมการ  บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (ที่ปรึกษา)
4.  คุณอรุณี  เทียมหงษ์     รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ซี เอ แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป  จำกัด
5.  คุณปรีชา ศุภปีติพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวเรียลตี้ จำกัด
6.  คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.ซี.พี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
7.  คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
8.  คุณภิญโญ คีรินทร์สกุนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท  โปรเฟสชั่นแนลส์ แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด
9.  คุณสิงขร  จิรวงศ์สวัสดิ์          ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
10. คุณณัฐจิตา  พุ่มเงิน    ผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
11. คุณอภิญญา ลภัสกรฬบูล   โรงแรมบ้านระเบียงทะเล
12. คุณวินัย  ปิยะชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด     บริษัท โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
13. คุณจิราพร  บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
14. คุณชนิศา  เวชยาศรมพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
15. คุณสรินทร์ลดา  ตันติสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนลภภ์ จำกัด
16. คุณมยุรี  สุวรรณชีพ กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็มซีเอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป
17. Mr.Clayton  Wade Managing Director  Premier Home Real Estate Co.,Ltd.
18. คุณอรวรรณ  แสงวัฒนจินดา        Marketing Manager   B.M.Land and House Co.,Ltd.
19. คุณโสภารัตน์  สนิทรัมย์   SEREB (Phuket) Co.,Ltd.
20. คุณพิทักษ์  สมพงษ์       บริษัท กานดา  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

และในวันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการทั้ง 20 ท่าน จะลงมติเลือกนายกสมาคมฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ปี พ.ศ. 2556 - 2557 ต่อไป

 

 

 

 

 

Last modified on วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2556 15:39