เปิดรับสมัคร นักขายอสังหาฯมืออาชีพ รุ่น 2

กำหนดการอบรมทางวิชาการ

หลักสูตร “นักขายอสังหาริมทรัพย์ ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่   10-19 กรกฏาคม 2555 (เฉพาะวันอังคารและพฤหัส)รวม 4 วัน

ณ  ห้อง ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโอกาสทางธุรกิจ  พฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย
 • คุณสมบัติและบุคคลิกภาพที่ดีของพนักงานขาย
 • ความสามารถในการแข่งขันที่ท้าทายเหนือคู่แข่งขัน
 • เทคนิคการขายและการให้บริการที่แตกต่าง
 • เทคนิคและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อปิดงานขาย
 • กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • พร้อมกรณีตัวอย่าง และการคำนวณ
 • ความรู้เรื่องสินเชื่อ
 • พร้อมกรณีตัวอย่าง และการคำนวณ
 • จรรยาบรรณของนักขาย
 • Work-group  แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการเชิงสาธิต

           โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

ตารางการอบรม 

วันที่และเวลา

หัวข้อการอบรม

 

5   มิ.ย.  2555

9.00 น.-12.00 น.

 

ลงทะเบียนรับเอกสาร

พิธีเปิดการอบรม
ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโอกาสทางธุรกิจBreak The Ice 

 

13.00 น.-15.00 น.

พักเบรค

 

15.30 น.-17.30 น.

จรรยาบรรณของนักขาย ระดับสากล เพื่อรองรับการ

เป็นสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

พฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย

7   มิ.ย.  2555

9.00 น.-12.00 น.

 

คุณสมบัติและบุคคลิกภาพที่ดีของพนักงานขาย

เทคนิคการขายและการให้บริการที่แตกต่าง

 

13.00 น.-15.00 น.

พักเบรค
15.30 น.-17.30 น.

 

ความสามารถในการแข่งขันที่ท้าทายเหนือคู่แข่งขัน

เทคนิคและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อปิดงานขาย

12   มิ.ย.  2555

9.00 น.-12.00 น.

 

กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พร้อมกรณีตัวอย่าง และการคำนวณ

 

13.00 น.-15.00 น.

พักเบรค

ความรู้เรื่องสินเชื่อ

พร้อมกรณีตัวอย่าง และการคำนวณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์

 

15.30 น.-17.30 น.

Work-group  แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการเชิงสาธิต

 

14   มิ.ย.  2555

9.00 น.-12.00 น.

 

Work-group  แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการเชิงสาธิต

13.00 น.-15.00 น.

พักเบรค
15.30 น.-17.30 น.

 

Work-group  แบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติการเชิงสาธิต

พิธีมอบประกาศนียบัตร

 

Smile กรณีทำ   WORK GROUP  จะให้แต่ละกลุ่มได้ใช้ความรู้ที่อบรมไปทุกเนื้อหามาประยุกต์ใช้ให้เป็นและกรรมการจะคอมเม้นท์ให้ในแต่ละหัวข้อดังนี้

 • บุคคลิกภาพ
 • การให้บริการ
 • การจำแนกจุดแข็ง/จุดขายของสินค้า
 • ความรู้เรื่องภาษี/ กฎหมาย
 • ความรู้เรื่องสินเชื่อ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดงานขาย

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32