กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555


                                                       
    
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.   
ณ. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ห้องประชุมชั้น 17 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.  

ณ. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ห้องประชุมชั้น 17  

*************************************************************************************

09.00 น. – 09.30 น.          ลงทะเบียน

09.30 น. – 09.40 น.          เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้เสนอวาระ

09.40น.-  10.00 น.          ท่านนายกกล่าวต้อนรับท่านสมาชิกและบอกวัตถุประสงค์การจัดการ  ประชุมสามัญประจำปี 2555

10.00 น. – 11.00 น.          ท่านนายกแถลงนโยบาย และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ                  ในช่วงที่ผ่านมา   รับรองเรื่องต่างๆถ้ามี

ระเบียบวาระที่  1                เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่               เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

ระเบียบวาระที่  3                เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบปี 2554

ระเบียบวาระที่  4                เรื่องพิจารณางบดุลประจำปี  2554

รับรองผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่  5                เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11.00 น. -   12.00 น.        สรุปภาพรวมอสังหาริมทรัพย์   โดย..           

·       ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น    นายกสมาคมฯ

·       ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์            อุปนายกฝ่ายบริหาร

·       คุณสุรพล  กอวรกุล    อุปนายกฝ่ายการตลาด

·       คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์   อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ดำเนินรายการโดย..คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์           ตอบข้อซักถาม และปิดการประชุมสามัญประจำปี



*********************************************************************************************************************

                                                                                             

กำหนดการงานสัมมนาประจำปี 2555

Mega Change กับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย นานาทัศนะของสุดยอดนักการตลาด”

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555  เวลา 13.00 น. – 17.30 น.

ณ. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  ห้องประชุมชั้น 17  จัดโดย...สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.00 น. – 13.30 น.                ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา/เสวนา

13.30 น. – 13.40 น.                ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ท่านนายกสมาคม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา/เสวนาประจำปี

13.40 น. – 13.50น.                 คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา พร้อมเรียนเชิญ  ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคม ฯ           ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา

13.50 น. – 14.00 น.                ศาสตราภิชาน รศ.มานพ พงศทัต ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคม ฯ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา/เสวนา

14.00 น. – 15.00 น.                คุณสมศักดิ์  ชุติศิลป์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ  เรียนเชิญวิทยากร

สัมมนาในหัวข้อMega Change กับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย นานาทัศนะของสุดยอดนักการตลาด”   /การตลาด เพื่อการปรับตัวในโลกใหม่

วิทยากรโดย   ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ /รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

15.00 น. – 15.30 น.                รับประทานอาหารว่าง

15.30 น. - 17.30 น.                 สัมมนาในหัวข้อ  (ช่วงที่ 2)  Mega Change กับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย นานาทัศนะของสุดยอดนักการตลาด”/ การตลาด เพื่อการปรับตัวในโลกใหม่

 
  • ·        ผศ.ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • ·        คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
  • ·        คุณณรงค์ชัย  คุณปลื้ม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
               ดำเนินรายการโดย   คุณยงยุทธ  ฟูพงษ์ศิริพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32