Print this page

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ

ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกลุ่มบัวทอง  พร็อพเพอร์ตี้ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ประจำปี 2554-2555
 

   เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ชุดใหม่ประจำปี 2554 – 2555  ณ  ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ซึ่งได้มีการเสนอชื่อกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่รวมทั้งสิ้น 25 ท่าน ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้  

 


 

1.ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น              ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2.คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล          กรรมการผู้จัดการ   บริษัท เรียลตี้เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด 
3.คุณอภิชาต ปภาณภูวงษ์       กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลส์ เอเชีย เน็ทเวิร์ค จำกัด 
4.คุณศิริพรรณ  เจนวาณิชย์    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรี-คิว พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
5.คุณพวงเพ็ญ  สุมิพันธ์         ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
6.คุณภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
7.คุณกิตติศักดิ์ จรัสแสงจิระโชติ        กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เรียลตี้ จำกัด
8.คุณสุรพล กอวรกุล            ประธานกรรมการ บริษัท อินฟินิท เรียลเอสเตท จำกัด
9.ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์     ประธานกรรมการบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด
10.คุณชัชวาลย์ ปรีดาวิภาต   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
11.คุณวุฒิชัย เผอิญโชค      กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
12.คุณชนัฐ กลัสนิมิ             ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
13.คุณอรุณี เทียมหงษ์         ผู้อำนวยการนิตยสารอาคารที่ดิน บริษัท Yes Media จำกัด
14. คุณภิญโญ  คีรินทร์สกุนา     กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลนด์ แอนด์ แฟคโทรี่ จำกัด
15.คุณสรินทร์ลดา ตันติสุข     กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัสโต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
16.คุณชนิศา เวชยาศรมพิทักษ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
17.คุณวราพงษ์  อำนวยทรัพย์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชั่นส์ จำกัด
18.คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน     ผู้จัดการบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น ทูเก็ตเตอร์ จำกัด
19. คุณวินัย ปิยะชัย     ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและการตลาด บริษัท โกมลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
20. คุณภารดี พิทยาพละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด บริษัท เค.จี.เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด     21. คุณจิราพร บริบาลบุรีภัณฑ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท แปลนเอสเตท จำกัด
22.คุณแสงเพ็ญ ซุง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัน พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด
23.คุณจุฑาธิป พรหมมงคลกุล   ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาบริษัท สยามธุรกิจมีเดีย จำกัด
24.คุณปรีชา ศุภปีติพร    กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวเรียลตี้ จำกัด
25.คุณอุดม เลาหพจนารถ     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.การช่างแอนด์จิวเวลรี่ จำกัด
26.คุณนิติพล นิติภูมิเวชสกุล    กรรมการผู้จัดการบริษัท เมททอลสตาร์ ไมนิ่ง จำกัด และ

 


และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ทางคุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสมาคมชุดเก่าและเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ พร้อมทั้งได้ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554 – 2555 ท่านใหม่เพื่อเข้ามาบริหารงานของทางสมาคมฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้น  ซึ่งได้มีการพิจารณาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท  บัวทอง  พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2554-2555  อีก 1 สมัย หลังจากเคยได้รับการดำรงตำแหน่งในสมัยแรก

 

  • สมัยแรก     ประจำปี 2548  -2549    ดร.ไพโรจน์  สุขจั่น
  • สมัยที่ 2     ประจำปี 2550 – 2551    คุณอภิชาต  ปภาณภูวงศ์
  • สมัยที่ 3     ประจำปี 2552 – 2553    คุณวิศิษฐ์  คุณาทรกุล

ทั้งนี้ทางดร.ไพโรจน์  สุขจั่น ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคม ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง และกล่าวว่าการกลับมาในครั้งนี้ จะเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสมาคมฯ ให้เป็นที่ทัดเทียมกับสมาคมอื่นๆ โดยจะเน้นหนักในการให้ความรู้ทางวิชาการ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นนักขายมืออาชีพ และนักการตลาดมืออาชีพ และทางสมาคมฯได้จับมือกับสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึ่งมี ท่านศาตราภิชาน รศ.มานพ  พงศทัต  เป็นนายกสมาคมฯ โดยให้การสนับสนุนจัดสัมมนานักขายมืออาชีพ RE-CU M  โดยจะกำหนดให้มีปีละครั้ง และนักขายมืออาชีพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมถึงการจัดสัมมนาใหญ่ให้ความรู้ทางวิชาการอีกปีละ 1 ครั้ง

  

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 07:32